งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 000019
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนมณีพฤกษ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงอวยพร    คงพิริยะนันท์
2. เด็กหญิงเปรมจิตร    แซ่ท้าว
3. เด็กหญิงวาสนา    สหเจริญชัย
1. นายวีรศักดิ์    อิ่นอ้าย
2. นายไพฑูรย์    วงศ์ฮาด
2 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสาวินี    เสารางทอย
2. เด็กหญิงกัลยา    พรมวัง
3. เด็กหญิงจิรดา    เสารางทอย
1. นางขวัญเรือน    เปาป่า
2. นายทัน    ยาติกา
3 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายปองพล    แซ่ย่าง
2. เด็กชายพิศุทธ์    แซ่ย่าง
3. เด็กชายอิศยา    กาบนันทา
1. นายธนวัฒน์    โนราช
2. นางสาวมาลี    สุกิน
4 โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาววิไลวรรณ    แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงสรัลพร    แซ่เติ๋น
3. เด็กชายวรเดช    แซ่จ๋าว
1. นายนิคม    ละเลิง
2. นางสาวราตรี    อุดทา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................