งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 000018
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงยลดา    ศิริรัตน์
2. เด็กหญิงพิชชาพร    จิตอารีย์
3. เด็กหญิงชนิสา    วารีทิพย์
1. นางสาวจรวยพร    สุธรรมแปง
2. นางสาววรรณิภา    ธรรมศิลป์
2 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงขวัญจิรา    เสารางทอย
2. เด็กหญิงปาริฉัตต์    เสารางทอย
3. เด็กหญิงญวิษฐา    แก้วแดง
1. นางขวัญเรือน    เปาป่า
2. นางมุกดา    คำชั่ง
3 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงอรทัย    สิงห์แก้ว
2. เด็กหญิงยลดา    เตชนันท์
3. เด็กหญิงประกายมาศ    สมมุติ
1. นางนงเยาว์    ทองทิพย์
2. นางสาวเหมือนนภา    เตชนันท์
4 โรงเรียนบ้านสกาดใต้ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง    สุมทุม
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์    สุมทุม
3. เด็กหญิงอารียา    สุมทุม
1. นางสาวสุดหล้า    อุทุมพร
2. นายทิวากร    จิตอารี
5 โรงเรียนภูคาวิทยาคม สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสุภาพร    อินปา
2. เด็กหญิงสรัลพร    ใจปิง
3. เด็กชายสิทธิโชค    อินปา
1. นายราชานนท์    ต๊ะวิไชย
2. นางขนิษฐา    ทนะวัง
6 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงรัตนสินธ์    อู่งามสินธิ์
2. เด็กหญิงพลอยชมพู    คำชั่ง
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    ศาลาคาม
1. นายศักดิ์ณรินทร์    อินทำ
2. นางยอดหล้า    สุชาติ
7 โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงกมลพรรณ    ตันติสุนทรวัฒนา
2. เด็กหญิงปนัดดา    แซ่เติ๋น
3. เด็กหญิงชมพู่    แซ่เติ๋น
1. นางนารีรัตน์    คำบุญเรือง
2. นายนิคม    ละเลิง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................