งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 000170
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านกอก สพป. น่าน เขต 2
2 โรงเรียนภูคาวิทยาคม สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงเขมาพร    พนะสันต์
2. เด็กหญิงเขมิกา    อินปา
3. นางสาวศิริวรรณ    อักขระ
4. เด็กหญิงจีรภา    อินปา
5. เด็กหญิงพิมลวรรณ    อินปา
6. นายนิรันดร์    ฑีฆาวงค์
7. นายวีระชาติ    อักขระ
8. เด็กหญิงพนิดา    อินปา
9. นางสาวชญานันท์    เดชรัชยา
10. นายวิเชียร    อินปา
1. นายสิทธิพล    พรมมินทร์
2. นางทิพวรรณ    ยาอุด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................