งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 000169
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านถ่อน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงเกศรินทร์    ตนะทิพย์
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา    จันทร์สุข
3. เด็กหญิงพรนภัส    รัตนวรากร
4. เด็กหญิงธิดารัตน์    ยินดี
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์    คำยะอุ่น
6. เด็กหญิงสุทธิตา    บุญมา
7. เด็กหญิงณัชฌา    ทองทาย
8. เด็กหญิงนพวรรณ    ตนะทิพย์
9. เด็กหญิงสมิตานันท์    เขียวดวงดี
10. เด็กหญิงกนกวลี    จันทร์สุข
1. นายปิยะ    ถาวงศ์
2. นางชูจิต    มหานิล
2 โรงเรียนบ้านกอก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงวิลักขณายุพาวดี    ศรีบัว
2. เด็กหญิงวนัชพร    สุต๋า
3. เด็กหญิงจารุวรรณ    สุต๋า
4. เด็กหญิงวรางคณา    ศรีบัว
5. เด็กหญิงบุญรักษา    โรจนชีวะ
6. เด็กหญิงประวีณา    จักอะโน
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์    สุต๋า
8. เด็กหญิงบัวชมพู    สุต๋า
9. เด็กหญิงเสาวนีย์    สุต๋า
10. เด็กหญิงกัลยา    สุต๋า
1. นายประดุจ    คันทะสาร
2. นางบุษบา    ทองหอม
3 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายมานพ    ใจปิง
2. เด็กชายไวภพ    ใจปิง
3. เด็กชายอาม    ใจปิง
4. เด็กชายระพี    อินสุด
5. เด็กชายณัฐกิตติ์    ใจปิง
6. เด็กหญิงวิชุดา    ใจปิง
7. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ใจปิง
8. เด็กหญิงวัชรี    ใจปิง
9. เด็กหญิงปาริฉัตร    อุดอ้าย
1. นายสมัคร    ขันหลวง
2. นายสรายุทธ    วีระวงค์
4 โรงเรียนบ้านสบมาง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายชินดนัย    คำเเคว่น
2. เด็กชายพีรดน    ใจปิง
3. เด็กชายศุภกร    พิศจารย์
4. เด็กชายภัคธร    คำเเคว่น
5. เด็กหญิงจารุณี    ใจปิง
6. เด็กหญิงธีราพร    ใจปิง
7. เด็กหญิงลีลาวดี    พิศจารย์
8. เด็กหญิงธิติมา    เขื่อนเป็ก
9. เด็กหญิงลักษณลีย์    ลำนัย
10. เด็กหญิงเกศรินทร์    ไทยใหญ่
1. นายอริยะวิทย์    พิศจาร
5 โรงเรียนบ้านเชียงแลนาทราย สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงนันทิกานต์    ถุงเสน
2. เด็กหญิงวรัญญา    ขันเเปง
3. เด็กหญิงวรพรรณ    พูลสวัสดิ์
4. เด็กหญิงภิรดา    มุขเพ็ชร
5. เด็กหญิงนรีกานต์    ฝายนันทะ
6. เด็กหญิงนพมาศ    ขันเเปง
7. เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์    ภาพติ๊บ
8. เด็กหญิงวิภาดา    ฉิมพลี
9. เด็กหญิงนัสสิกา    ไชยสาร
10. เด็กหญิงน่านนภัส    ทิพย์มาลา
1. พระคงศักดิ์    โสภณปัญโญ
2. นางจำปี    กุศลส่ง
6 โรงเรียนบ้านปางกอม สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายยศกร    ธงหิมะ
2. เด็กชายอติวัณณ์    เสารางทอย
3. เด็กชายกิตติพงษ์    สุขรัมย์
4. เด็กชายกิตติกานต์    ชูผะอบ
5. เด็กชายณัฐวัตร    สมเงิน
6. เด็กชายนรพนธ์    พรมตอง
7. เด็กชายสรัล    เเหวนหลวง
8. เด็กชายภาณุวัฒน์    ขุนวัด
9. เด็กชายนพณัฐ    ใจตา
10. เด็กชายณัฐพล    เทพกอม
1. นางสุดธิดา    เทพกอม
7 โรงเรียนวรนคร สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายธีรเดช    เกตุสี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    แสนนิทา
3. เด็กหญิงคันธารัตน์    เขื่อนธะนะ
4. เด็กหญิงวรุณพร    ไชยมงคล
5. เด็กหญิงปาริดา    รางเเดง
6. เด็กหญิงกชกร    อะทะจา
7. เด็กหญิงกชพร    อะทะจา
8. เด็กหญิงธัญพิชชา    เเสงด้วง
9. เด็กหญิงจารุภร    วัลลังกา
10. เด็กหญิงภรนภัส    เนตรทิพย์
1. นางวรวรรณ    จันตระ
2. นายสุรัติ    คำเรือง
3. นายนิยม    จิณะไชย
8 โรงเรียนบ้านดอยติ้ว สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายพัสสน    เเซ่เล้า
2. เด็กหญิงณิชาบูล    เเซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงศิรินทรา    เเซ่โซ้ง
4. เด็กหญิงปิยะนุช    เเซ่เฮ้อ
5. เด็กหญิงเมธาพร    เล่าสัจจะสกุล
6. เด็กหญิงสุวิญญา    เเซ่เฮ้อ
7. เด็กหญิงหทัยชนก    เเซ่เฮ้อ
8. เด็กหญิงชุติมา    เเซ่ลี้
9. เด็กชายมนต์สิทธิ์    กิตตินภาพงษ์
10. เด็กชายภิญโญ    เเซ่เล้า
1. นางธวัลรัตน์    ทะนิต๊ะ
2. นายธงชาติ    ปวรเมธีกุล
9 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสุประภาดา    อวยพร
2. เด็กหญิงนพมาศ    สดไธสง
3. เด็กหญิงสุภัสสรา    เเก้วโก
4. เด็กหญิงณัฐธิดา    อายุยืน
5. เด็กหญิงอภิรดา    โนจิตร
6. เด็กชายยุทธศิลป์    ธัญญะ
7. เด็กชายน่านตระการ    ประทุมทอง
8. เด็กชายพนัชพล    ไชยกันทะ
9. เด็กชายวิทยา    พรรณวงศ์
10. เด็กชายกันตพล    ขระสุ
1. นางนงเยาว์    ทองทิพย์
2. นายศุภชัย    พรหมศิริ
10 โรงเรียนบ้านส้าน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายนิรวีร์    วังสาร
2. เด็กชายยศภัทร    นันวงค์
3. เด็กชายอนุรักษ์    จิตอารีย์
4. เด็กชายกฤตพจน์    พรหมรักษ์
5. เด็กหญิงเอราวัณ    พันชน
6. เด็กหญิงปภาวี    จิตอารี
7. เด็กหญิงสุพิชญา    จิตอารี
8. เด็กหญิงนิชานันท์    พวงสายจันทร์
9. เด็กหญิงวิลาสินี    บุญเทพ
10. เด็กหญิงจิรัชญา    มากโพธิ์
1. นายสมศักดิ์    พรหมรักษ์
2. นางสุลักขณา    พรหมรักษ์
3. นางดวงวรรณ์    เกษรมาลา
11 โรงเรียนบ้านปอน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐริกา    อินชูใจ
2. เด็กหญิงหทัยชนก    มีสา
3. เด็กชายสินธะกานต์    พะยอม
4. เด็กหญิงรวิสรา    เจนป่า
5. เด็กหญิงนันทชพร    วงศ์สุวรรณ
6. เด็กหญิงสุปราณี    พรมสวัสดิ์
7. เด็กหญิงอภิชญา    กุลวาไชย
8. เด็กหญิงวิชญาพร    โสดานาฏ
9. เด็กชายจิราวัฒน์    หอมดอก
10. เด็กชายอานุภาพ    สิทธิ
1. นายประดิษฐ์    วงศ์สุวรรณ
2. นายกล้าณรงค์    วงศ์สุวรรณ
12 โรงเรียนบ้านสันเจริญ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงอรปรียา    รัตนวิการณ์
2. เด็กหญิงรัตสิกา    แซ่จ่าว
3. เด็กหญิงศศินา    เลิศวรายุทธ์
4. เด็กหญิงปภัสรา    เเซ่ลี
5. เด็กหญิงรวิภา    เเซ่ลี
6. เด็กหญิงบุศลิน    อสิพงษ์
7. เด็กหญิงวริษา    ยาวิไชย
8. เด็กหญิงศุภานนท์    เเซ่จ่าว
9. เด็กหญิงศศิกานต์    เลิศวรายุทธ์
10. เด็กหญิงสิริวิมล    จิรังดา
1. นายขวัญศึก    เมฆอากาศ
2. นายสมปอง    ขาเหล็ก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................