งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 000166
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายปณุพงษ์    คำจันทร์
2. เด็กหญิงไพลิน    เตชนันท์
1. นายสฤษดิ์ธิชัย    จักรแก้ว
2 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายอาณัติ    โทปุรินทร์
2. เด็กหญิงกนกทิพย์    อินปัญญา
3. เด็กหญิงกนกทิพย์    อินปัญญา
1. นางปาริชาติ    ภูมิอรัญ
3 โรงเรียนมณีพฤกษ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายประเสริฐ    กำเนิดมงคล
2. เด็กหญิงเพลินจิต    อนุวงศ์ประพันธ์
1. นายเฉลิมศักดิ์    คงมณี
2. นางสายสุณี    พรมอวบ
4 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายสมเกียรติ    ใจปิง
2. เด็กหญิงกิตติกา    อุดเต็น
1. นายอดิสร    อินสาร
5 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงนฤพร    พะยอม
2. เด็กชายเดชบดินทร์    ปาริม
1. นายวีระชาติ    โนราช
6 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงปานชีวา    ใจปิง
2. เด็กชายสาธิต    แปงอุด
1. นายเดชรินทร์    อินพรม
7 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายพีระพัฒน์    อินทะพนา
2. เด็กหญิงจันทร์แรม    แสงบุตร
1. นายวิสันต์    เนตรวีระ
2. นางสาวสุรีย์วัล    มะโนโฮ้ง
8 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายบุญชู    มิ่งมิตรวิบูลย์
2. เด็กหญิงธนพร    แซ่ท้าว
1. นายสมจิตร    ปินตาสาย
2. นางสาวสุกัญญา    ท้าวสาร
9 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงจิรชยา    ปาคำ
2. เด็กชายเดชาธร    โนจิตร
1. นางสุภาพ    สิทธิวัง
10 โรงเรียนบ้านส้าน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายณัฐพันธุ์    จิตอารี
2. เด็กหญิงสุทธิกา    บุญเทพ
1. นางสุทธิพรรณ    จันทรักษ์
2. นางสุลักขณา    พรหมรักษ์
11 โรงเรียนภูคาวิทยาคม สพป. น่าน เขต 2 1. นายสันติ    ใจปิง
2. เด็กหญิงพรรณี    ณ ชน
1. นายสิทธิพล    พรมมินทร์
12 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงนลัทพร    อินต๊ะเม้า
2. เด็กชายวิชัย    มางิ้ว
1. นายจำนงค์    กะมะโน
2. นางวรางคณา    สังข์โชติ
13 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสรินทิพย์    นิลคง
2. เด็กชายรณชัย    ไฮคำ
1. นายอำนาจ    แสนแสง
2. นางสาวกัลยาวรรณ    มีแสง
14 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายฐิติศักดิ์    ตันกาบ
2. เด็กหญิงนงคราญ    ตันกาบ
1. นายทวี    ธิขวัญ
15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวอรรยา    ท้วมอ้น
2. เด็กชายสุรัตน์    กระจับเงิน
1. นางพัชรนันท์    วิสุทธิ์อัมพร
2. นางจงจิตร    จิณเสน
16 โรงเรียนบ้านสว้า สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายเดวิท    อักขระ
2. เด็กหญิงกมลวรรณ    อักขระ
1. นางสาวศรุดา    พรมมินทร์
17 โรงเรียนบ้านผาหลัก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายจิติศักดิ์    รักษา
2. เด็กหญิงณัฐนิชา    ผาหลัก
3. เด็กหญิงณัฐนิชา    ผาหลัก
1. นายสุบิน    บางใจ
18 โรงเรียนสกาดพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 1. นายหนึ่ง    รกไพร
2. นางสาวรติยา    รกไพร
1. นางสาวระวีวรรณ    แสนแสน
2. นางสาวรัสมี    ธนะวัง
19 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายอานนท์    หลวงยศ
2. เด็กหญิงนิศามณี    บุตรมี
1. นางณัฐณิชา    ธรรมราช
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................