งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 000165
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนแสนทองวิิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายกรวุฒน์    ธรรมศิริ
2. เด็กหญิงณัฐนิช    ธรรมศิริ
1. นางอารีย์    อิ่นแก้ว
2 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายภานุวัฒน์    อิทธิยา
2. เด็กหญิงศรัณยา    คำเขียว
1. นางพจนา    เกตุแก้ว
2. นางปิ่นปินัทธ์    วงศ์สวัสดิ์
3 โรงเรียนบ้านสบกอน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายนคร    แสงสุข
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    ธินวล
1. นางสัมพรรณ์    ไชยโย
2. นางพัชราภรณ์    อำไพ
4 โรงเรียนบ้านปางแก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    กาญจนเรืองวัฒน์
2. เด็กหญิงจันธิมา    อาธาบุญญาวิศิษฏ์
1. นายธนวรรธน์    ไชยคำ
2. นายธีระพันธ์    ทะก๋า
5 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายพงศกร    ลำน้อย
2. เด็กหญิงณัฐวิภา    วันต๊ะ
1. นางปาริชาต    ภูมิอรัญ
6 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายทิวากร    อินพยา
2. เด็กหญิงณัฐนรี    อุทธิยา
1. นายวีรชาติ    โนราช
2. นายสมเกียรติ    แซ่โค้ว
7 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายอัครศาสตร์    แปงอุด
2. เด็กหญิงชนทนา    แปงอุด
1. นางสาวภทพร    ห่วงประชากิจ
2. นางสาวเกศรา    โลราช
8 โรงเรียนบ้านสองแคว สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายวิชยุตม์    ทองสุข
2. เด็กหญิงวรรณกานต์    สลีอ่อน
1. นายจำลอง    ไชยยา
2. นางดาวัลย์    ลำทา
9 โรงเรียนบ้านเชียงแลนาทราย สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายกิติชัย    ลำคำ
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    สิงขรณ์
1. นางปราณี    ธนะวงค์
2. นางพีชานิกา    ทองแพง
10 โรงเรียนอนุบาลสุภาพวิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายปฏิภาน    บุญเทพ
2. เด็กหญิงกรวีย์    ผาแก้ว
1. นางกัลยา    ทองสันท์
11 โรงเรียนวรนคร สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายธนาวุฒิ    ของหอม
2. เด็กหญิงสรัลนุช    อุดอ้าย
1. นางวรวรรณ    จันตระ
12 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงธนัชชา    ตนภู
2. เด็กชายสหพันธ์    อินต๊ะกัน
1. นางนงเยาว์    ทองทิพย์
2. นางดวงสมร    แสนสองสี
13 โรงเรียนบ้านส้าน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายเนติพงษ์    สุทำแปง
2. เด็กหญิงรวิษฎา    เขื่อนธนะ
1. นางสุลักขณา    พรหมรักษ์
2. นางสาวกฤษณา    วงค์คม
14 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายวัชพล    ตระกลเดชะ
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ    อุ่นเรือน
1. นางวิไลวรรณ    บุญเกษม
15 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายสิทธิชัย    ละม่อม
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    นิลคง
1. นายอำนาจ    แสนแสง
2. นางสาวปภาวรินท์    เทพอินทร์
16 โรงเรียนบ้านยู้ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายวุฒิชัย    ปะทิ
2. เด็กหญิงเมธปิยา    เทพกัน
1. นางสาวสุภารักษ์    จิณกับ
17 โรงเรียนบ้านสว้า สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงวรัญพร    ใจปิง
2. เด็กชายพีระภัทร    ตะมาแก้ว
1. นางสาวศรุดา    พรมมินทร์
18 โรงเรียนบ้านดอนมูล สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายกษิดิ์เดช    ปรังการ
2. เด็กหญิงถิรดา    สารธิ
1. นางมันทนา    ไชยเช็ด
2. นางสาวสุภารัตน์    นาคอ้าย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................