งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 000164
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านแหน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายชาคริต    เสมาทอง
2. เด็กหญิงอลิศยา    ลำน้อย
1. นางนวลจันทร์    สุทธิ
2 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายสราวุธ    กงแก้ว
2. เด็กหญิงนลินทิพย์    แก้ววิชิต
1. นางพจนา    เกตุแก้ว
2. นางปิ่นปินัทธ์    วงศ์สวัสดิ์
3 โรงเรียนบ้านสบกอน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายพิฆเนศ    อินทำ
2. เด็กหญิงศุกัญญาภัค    พรมมา
1. นางสัมพรรณ์    ไชยโย
2. นางพัชราภรณ์    อำไพ
4 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    สุขจิต
2. เด็กหญิงเบญญาภา    ลำน้อย
1. นางบาริชาต    ภูมิอรัญ
5 โรงเรียนบ้านกิ๋วจันทร์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายเพิ่มพูน    แปงอุด
2. เด็กหญิงปาลินี    แปงอุด
1. นางพรรณิภา    มังคละ
2. นางสาวทัดดาว    แปงอุด
6 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายเอกชัย    แปงอุด
2. เด็กหญิงธันยาพร    อนุจร
1. นางสาวเกศรา    โลราช
2. นางสาวภทพร    ห่วงประชากิจ
7 โรงเรียนบ้านสองแคว สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายสุเทพ    อินพนา
2. เด็กหญิงวรรณิษา    สลีอ่อน
1. นายจำลอง    ไชยยา
2. นายสมภพ    ทองสุข
8 โรงเรียนบ้านเชียงแลนาทราย สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายธีรภัทร    ใบยา
2. เด็กหญิงธนันญา    ธนะวงค์
1. นางปราณี    ธนะวงค์
9 โรงเรียนอนุบาลนิธากร สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายณัทธภัทร    บุญแก้ว
2. เด็กหญิงชลธิชา    เสาร์ไชย
1. นางอมรรัตน์    บันชุมภู
2. นางสาวยุพิน    อายุยืน
10 โรงเรียนวรนคร สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายณัฐชนน    พิทักช์พิมพ์เจริญ
2. เด็กหญิงกนิษฐา    โสดาวิชิดา
1. นางมุกดา    กาแก้ว
11 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายปวรรศ    ปามะ
2. เด็กหญิงภัณฑิรา    ยะแสง
1. นางอำพร    คำแดง
2. นางศรีทอน    วรรณกาพ
12 โรงเรียนบ้านส้าน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายเอกภพ    เนตรทิพย์
2. เด็กหญิงภัทธิรา    จิณเสน
1. นายวิชิต    เกษรมาลา
2. นางสาวพรรักษา    ปานหล้า
13 โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายสหรัถ    กุยแก้ว
2. เด็กหญิงพชรพร    ศิริคำวงค์
1. นางวิไลวรรณ    มั่งคั่ง
14 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายศรัณน์ภัทร    พันชุน
2. เด็กหญิงธนภรณ์    สลีอ่อน
1. นายอำนาจ    แสนแสง
2. นางสาวกัลยาวรรณ    มีแสง
15 โรงเรียนบ้านแพะกลาง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายศุภณัฏฐ์    เอกวิศิษฐ์ไชยกุล
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    พานิช
1. นางสาวประกาย    อุทุมพร
16 โรงเรียนบ้านสว้า สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายภูดินันท์    คำลือ
2. เด็กหญิงดุษฎา    ภูผึ้ง
1. นางภัทรวดี    ทีมาวงค์
17 โรงเรียนบ้านนาขวาง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายปัญญากร    พิศจาร
2. เด็กหญิงลลิตพรรณ    อุดตีน
1. นางสาวเบ็ญคมาศ    เจียวก๊ก
18 โรงเรียนบ้านนาฝ่า สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายอภิวิชญ์    ชวาเขต
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    ศรีชาติ
1. นายเฉลิม    อินทะนะ
2. นางดวงนภา    กรุณาดวงจิตร
19 โรงเรียนบ้านดอนมูล สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงนวพรพรรณ    ชัยช่อฟ้า
2. เด็กชายกมลเทพ    ทีฆาวงค์
1. นางมันทนา    ไชยเชิด
2. นางสาวสุภารักษ์    นาดฉ้าย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................