งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 000016
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงชณัฐนิจจ์    กีรติวรกาญจน์
2. เด็กหญิงศิริฎา    อุดมศิลป์
1. นายบุญนาค    ไชยศิลป์
2. นางสาวสุดธิดา    สุขสว่าง
2 โรงเรียนธาราบรรพต สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายเขตตะวัน    วงษา
2. เด็กชายธนันชัย    มะโนกาศ
1. นายสมศักดิ์    สุทธการ
3 โรงเรียนบ้านเวียงสอง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายธีรวุธ    ฝีปากเพราะ
2. เด็กชายอภินันท์    เขียวสมบัติ
1. นายจาตุรงค์    แสงสุข
2. นายชัยพงษ์    วิสุทธิ์อัมพร
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายพงศกร    ตรรกนรเศรษฐ์
2. เด็กชายบัญญวัติ    อินทะรังษี
1. นางบัวรมย์    นาชัยเวียง
2. นายสมคิด    คำคง
5 โรงเรียนบ้านห้วยท่าง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายปรเมษฐ์    ปาละ
2. เด็กหญิงนิรมล    อุดอ้าย
1. นางอรนันท์    สิทธิชัย
2. นางสาวธมลพร    คำแสน
6 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายภาณุพงษ์    อุดนัน
2. เด็กหญิงพนิตพร    ต๊อดแก้ว
1. นายภาคภูมิ    แบ่งทิศ
2. นางสาวปิ่นรัก    วิยา
7 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงวทันยา    แซ่เติ๋น
2. เด็กหญิงอาทิตยา    แซ่ว่าง
1. นายจักรวรรดิ์    ญาณกรสกุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................