งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 000156
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงอรทัย    ใจปิง
1. นางสาวภทพร    ห่วงประชากิจ
2 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงพัชรา    กองแสง
1. นางศุกัญญา    จันต๊ะวงศ์
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงวิลาสินี    เหี้ยมจะบก
1. นายสมคิด    คำคง
4 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงดาริกา    ศรีอุด
5 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวศิริโสภา    ขระสุ
1. นางจินตนา    จันทร์ไตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................