งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 000155
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านก๋ง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายธีรภัทร    คำรัตน์
1. นางสาววรนุช    จิณะไชย
2 โรงเรียนบ้านสบมาง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงมฆวัน    สุทธิ
3 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงเกตน์นิภา    บัวเหล็ก
1. นางสาวพิลาวรรณ    หอระดี
4 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงปาริฉัตต์    เสารางทอง
1. นายวิสันต์    เนตรวีระ
5 โรงเรียนอนุบาลนิธากร สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงกัลยณัฐ    แปงใจ
1. นางสาวน้ำทิพย์    ปะระมะ
6 โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายณัฐพงษ์    พงขัน
1. นางนัทธมน    คำครุฑ
7 โรงเรียนวรนคร สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสุพิฌาย์    อนุจร
1. นางวรรณ    จันตระ
8 โรงเรียนบ้านคัวะ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงทักษพร    อินต๊ะแสน
1. นางชนม์นิภา    จาตุประยูร
9 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน    เตชะนันท์
1. นางวราภรณ์    คันธเนตร
10 โรงเรียนไตรประชาวิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงปาลิตา    คำเทพ
1. นางจิราภรณ์    กลางหมู่
11 โรงเรียนส้อเด่นพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงกัญยาณี    ทองเผือก
1. นางสาวกาญจนา    ปันชู
12 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายเริงณรงค์    ขอดเตชะ
1. นางศุกัญญา    จันต๊ะวงศ์
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายชัยณรงค์    เจริญผล
1. นายบรรจง    จิณเสน
14 โรงเรียนบ้านสว้า สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงเกษร    ใจปิง
15 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงพลอยธิดา    อิ่นดำ
1. นางลำเภา    อินทะรังษ๊
16 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสุมาลิน    อินทิวงศ์
1. นางประครองศรี    ปรารมภ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................