งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 000154
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านแหน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์    จันติ
1. นางยุพิน    ตั้งเจียมศรี
2 โรงเรียนบ้านน้ำคา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสุภานัน    คำมุงคุณ
1. นางวราภรณ์    คงศรีศักดิ์
3 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    มูลเพ็ญ
1. นางปาริชาติ    ภูมิอรัญ
4 โรงเรียนบ้านนาคอก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงณฐินี    แก้วป้องปก
1. นางรัตติกาล    อินธรรม
5 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงปาริชาติ    แปงอุด
1. นางสาวเกศรา    โลราช
6 โรงเรียนบ้านสองแคว สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงอภิชญา    มะลิลา
1. นายชาตรี    ระลึก
7 โรงเรียนบ้านเชียงแลนาทราย สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงกุลนาถ    ลำน้อย
1. นางนิพร    ท้าวฮ้าย
8 โรงเรียนอนุบาลนิธากร สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสุนีรัตน์    สุฤทธิ์
1. นางสาวมัตติกา    เชียงหนัน
9 โรงเรียนวรนคร สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์    อินทร์เรื่อง
1. นางกานดา    แก้วเทพ
10 โรงเรียนบ้านคัวะ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    ทีวะรัตน์
1. นางลำเพียร    เมฆอากาศ
11 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงพัสพร    ชราชิต
1. นางอำพร    คำแดง
12 โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงภัทราวดี    จิตอารีย์
1. นางสุชาดา    เทพอาจ
13 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายธีรเดช    ปัญบุญมา
1. นายประสิทธิ์    ปรังฤทธิ์
14 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงมีบุญญา    หัวนา
1. นางอรพรรณ    อินทะรังษี
15 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย    ใจสุข
1. นางสาวปภาวรินท์    เทพอินทร์
16 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงอรณิชา    เสาหิน
1. นายสุทน    คำรังษี
17 โรงเรียนบ้านยู้ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงปาณิสา    มหาวงศ์
1. นางยุพิน    รัตนพิกุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................