งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 000149
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านร้อง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายวีรภัทร    ศรีวงษ์จันทร์
2. เด็กชายจิรายุทธ    เทพทิพย์
3. เด็กชายอธิราช    อุทุมพร
4. เด็กชายสัจจชน    พรหมรักษ์
5. เด็กชายกวีวัฒน์    เรือนทราย
6. เด็กชายลัทธพล    สุทำแปง
7. เด็กชายกฤตยช    แก้วหลวง
8. เด็กชายกฤตพร    จันทร์ขำ
9. เด็กชายสิรพร    อินทร์ทัพ
10. เด็กชายอานุภาพ    เมืองมูล
11. เด็กชายนนนท์    สุทธหลวง
12. เด็กชายณัฐวุฒิ    ศรศิลป์
13. เด็กชายทิวานนท์    หน่องหล่าย
14. เด็กหญิงประกายมาศ    แสนยอง
15. เด็กชายพลวัต    เชี่ยวสุวรรณ
16. เด็กชายกรธวัช    สะสม
17. เด็กชายภูมิศักดิ์    สุวรรณ
18. เด็กชายนันทิวัฒน์    เทพทิพย์
19. เด็กหญิงทิพานัน    กันทะเสน
20. เด็กหญิงณัฐณิชา    สวนขัน
1. นายสุวิทย์    สวนดอกไม้
2. นายวิชาญ    ใบยา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................