งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 000148
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 1. นายธนพนธ์    แซ่ว่าง
2. นางสาวกานต์มณี    แซ่ย่าง
3. นางสาวศุจินธรา    แซ่ย่าง
4. นางสาวอาภา    แซ่ว่าง
5. นางสาวสุวนันท์    แซ่ว่าง
1. นายจักรวรรดิ    ญาณกรสกุล
2. นางกรรัก    พรมมิ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................