งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 000147
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปางแก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    กาญจนเรืองวัฒน์
2. เด็กหญิงวีธรา    แซ่ท้าว
3. เด็กหญิงนภาภรณ์    แซ่ท้าว
4. เด็กหญิงจันธิมา    อาชาบุญญาวิศิษฎ์
1. นายธีระพันธ์    ทะก๋า
2. นายธนวรรธน์    ไชยคำ
2 โรงเรียนบ้านเสี้ยว สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงพรหมพร    พันตรีเกิด
2. เด็กหญิงพรนัชชา    อันขำ
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    สุระปัญญา
4. เด็กชายพรพิพัฒน์    พันธ์ปัญญา
5. เด็กชายทีปกร    ชาวงิ้ว
1. นายสง่า    จิตอารี
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายพงศกร    ตรรกนรเศรษฐ
2. เด็กชายปัญญวัติ    อินทะรังษี
3. เด็กชายวราวุฒิ    สุขสันต์
4. เด็กชายรุ่งโรจน์    อินทะรังษี
5. เด็กหญิงชญานิษฐ์    ขัติยะ
1. นางบัวรมย์    นาชัยเวียง
2. นางสาวบุณฑริกา    ทะสี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................