งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 000146
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านแหน สพป. น่าน เขต 2
2 โรงเรียนบ้านปางแก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสุปรียา    แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงนารี    กิตติรุ่งอรุณ
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ    กิตติชนะกุล
4. เด็กหญิงชฎาพร    คลังธนกุล
5. เด็กหญิงณัฐฐินันท์    กำธรธีระวัฒน์
1. นายภูเมธ    ช่างเหล็ก
2. นางพิชญา    คำเรือง
3 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก สพป. น่าน เขต 2
4 โรงเรียนบ้านสบมาง สพป. น่าน เขต 2
5 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาววนิดาพร    เรืองตระกูล
2. นางสาวพรกนก    คำเครื่อง
3. เด็กชายอำพล    ดีวรรณา
4. เด็กชายเดชบดินทร์    ปาริน
5. นางสาวนฤพร    พะยอม
1. นายวีระชาติ    โนราช
2. นางรัตนา    เหมืองหม้อ
6 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวมลธิรา    ใจปิง
2. นางสาวปราณี    อุ่นถิ่น
3. นางสาวภัคจิรา    อุ่นถิ่น
4. นางสาวเบญจมาศ    บัวเหล็ก
5. นางสาวนิตย์    ปันอิน
1. นางสาวพิลาวรรณ    หอระดี
2. นางจุฑามาศ    เปียงใจ
7 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงปภาวี    แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงมาลิณี    ฤทธิ์พายัพ
3. เด็กหญิงจิตรานุช    ท้าวสุวรรณกุล
4. นางสาวสุนิสา    แซ่ท้าว
5. นายสุรชัย    แวววิเชียรรัศมี
1. นายสมจิตร    ปินตาสาย
2. นางสาวรุจิรา    เตชนันท์
8 โรงเรียนศรีสระวงค์ สพป. น่าน เขต 2
9 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2
10 โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา สพป. น่าน เขต 2
11 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงวาสนา    ยอดออน
2. เด็กหญิงชนาพร    แซ่เฮ้อ
3. เด็กหญิงพัชริน    แซ่เฮ้อ
4. เด็กชายสิทธินนท์    อินปา
5. เด็กหญิงลีลาพร    แซ่เฮ้อ
1. นายสุมิตร    ไชยบุญเรือง
2. นางจุฑามณี    คำโน
12 โรงเรียนภูคาวิทยาคม สพป. น่าน เขต 2
13 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวภัชชญานันธ์    กาบนันทา
2. นางสาวอชิรญา    วงษ์กันทะ
3. นางสาวรวิวรรณ    คำลม
4. นายเกียรติศักดิ์    อนุวงศ์ประพันธ์
5. นางสาวจารวี    สุขสวัสดิ์
1. นายธนวัฒน์    โนราช
2. นางศุกัญญา    จันต๊ะวงศ์
14 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. น่าน เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................