งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 000145
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป. น่าน เขต 2
2 โรงเรียนบ้านปางแก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงกรณิการ์    แซ่ท้าว
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    กาญจนเรืองวัฒน์
3. เด็กหญิงจันธิมา    อาชาบุญญาวิศิษฎ์
4. เด็กหญิงวีธรา    แซ่ท้าว
5. เด็กหญิงนภาภรณ์    กิติรุ่งรวี
1. นายธนวรรธน์    ไชยคำ
2. นายธีระพันธ์    ทะก๋า
3 โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน สพป. น่าน เขต 2
4 โรงเรียนบ้านสบมาง สพป. น่าน เขต 2
5 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงนันทิชา    อุ่นถิ่น
2. เด็กหญิงเกตุนิภา    บัวเหล็ก
3. เด็กชายธีวัฒน์    บัวเหล็ก
4. เด็กหญิงจินตนา    บัวเหล็ก
5. เด็กหญิงวรนุช    บัวเหล็ก
1. นางสกาวเดือน    ขัดเรือน
2. นางสาวพิชามญชุ์    ปัญญาภู
6 โรงเรียนบ้านสองแคว สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายพลพล    ธัญญาผล
2. เด็กชายคุณาวุฒิ    ฟองลม
3. เด็กหญิงอภิญญา    ดวงธิ
4. เด็กหญิงศิริกุล    แซ่จ๋าว
5. เด็กหญิงเด็กหญิงวรรณกานต์    สลีอ่อน
1. นายจำลอง    ไชยยา
2. นายพันธ์ยศ    ศรีนเรศพงษ์
7 โรงเรียนบ้านเชียงแลนาทราย สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายเจษฎากร    ถุงเสน
2. เด็กชายรัชตะ    เชียงหนุ้น
3. เด็กชายกิตติวัฒน์    ขันแปง
4. เด็กหญิงนัสสิกา    ไชยสาร
5. เด็กหญิงน่านนภัส    ทิพย์มาลา
1. พระคงศักดิ์    โสภณปัญโญ
2. นางสิริรำไพ    ลำน้อย
8 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงพันธิตา    คำยันต์
2. เด็กหญิงชลิตา    ชะเต
3. เด็กหญิงปณิตา    กายา
4. เด็กหญิงนภัสสร    สิงห์ธนะ
5. เด็กหญิงกชมน    ยศอาลัย
1. นายวุฒิไกร    กาบปินะ
2. นายอำนาจ    ไทยป้อม
9 โรงเรียนวรนคร สพป. น่าน เขต 2
10 โรงเรียนบ้านสบขุ่น สพป. น่าน เขต 2
11 โรงเรียนศรีสระวงค์ สพป. น่าน เขต 2
12 โรงเรียนบ้านร้อง สพป. น่าน เขต 2
13 โรงเรียนบ้านนาฝาง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ    ปัญญาภู
2. เด็กชายปาณชัย    ยาปัน
3. เด็กชายธีรทัศน์    จินดาสวัสดิ์
4. เด็กหญิงปิ่นมณี    จิตอารี
5. เด็กหญิงสรัลชนา    จันต๊ะวงค์
1. นายดำเนิน    พึ่งเงิน
2. นางกิ่งกาญจน์    เนตรทิพย์
14 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ    ลือยศ
2. เด็กหญิงพรรณิการ์    มูลคำ
3. เด็กหญิงกัลยา    แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงจิราพร    สกลโอฬาร
5. เด็กหญิงโนราห์    นวลศรี
1. นางชวนพิศ    เพาะจะโป๊ะ
2. นางสาวสุพัตรา    แสนนิทา
15 โรงเรียนบ้านขอน สพป. น่าน เขต 2
16 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง สพป. น่าน เขต 2
17 โรงเรียนบ้านน้ำยาว สพป. น่าน เขต 2
18 โรงเรียนบ้านป่าหัด สพป. น่าน เขต 2
19 โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 2
20 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายเอกรัตน์    ศรีวรรณ
2. เด็กหญิงอรณิชา    เสาหิน
3. เด็กหญิงวริศรา    จันต๊ะวงศ์
4. เด็กหญิงเจนจิรา    สุทธหลวง
5. เด็กหญิงพิมประภา    มงคลชัย
1. นายศักดิ้ณรินทร้์    อินทำ
2. นางสาวกัลยาณี    จิณะเสน
21 โรงเรียนบ้านสะปัน สพป. น่าน เขต 2
22 โรงเรียนบ้านสว้า สพป. น่าน เขต 2
23 โรงเรียนบ้านสบปืน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายกิตติพส    สุยะ
2. เด็กหญิงสุภัสสร    เจริญวัย
3. เด็กหญิงชยานี    อินปัญญา
4. เด็กหญิงอังคนา    สมฤทธิ์
5. เด็กหญิงสุนิสา    หอมดอก
1. นางวาสนา    นันทเสน
2. นายชวลิต    จันทร์ผง
24 โรงเรียนบ้านปางหก สพป. น่าน เขต 2
25 โรงเรียนบ้านแดนพนา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงนิรมล    อุดอ้าย
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    พุทธเคน
3. เด็กหญิงยุพารัตน์    ตันกุระ
4. เด็กชายกิตติเดช    ชาวส้าน
5. เด็กชายพีรพัฒน์    แซ่ว่าง
1. นางวารยา    สัตยวงศ์
26 โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา สพป. น่าน เขต 2
27 โรงเรียนบ้านดอนมูล สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสิโรชา    ปะเกียร
2. เด็กหญิงอทิตยา    ปรังฤทธิ์
3. เด็กหญิงอรวรรณ    มโนวงค์
4. เด็กหญิงอลิษา    จริอินทร์
5. เด็กหญิงภัทรดา    บัวคำ
1. นางบุษบา    พรหมรักษ์
2. นางสาวสุภารัตน์    นาคอ้าย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................