งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 000144
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านชี สพป. น่าน เขต 2
2 โรงเรียนบ้านเกวต สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายโสภณ    ศิริคาม
2. เด็กหญิงจันทราณี    อุ่นถิ่น
3. เด็กหญิงอังศุมาลิน    ศิริคาม
4. เด็กหญิงจริยา    ศิริคาม
5. เด็กหญิงทาริกา    ศิริคาม
1. นายอดิศักดิ์    ยั่งยืนทวี
2. นางสาวกรรณิกา    สิทธิวัง
3 โรงเรียนบ้านสบมาง สพป. น่าน เขต 2
4 โรงเรียนบ้านสองแคว สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายคุณานนท์    ช่วยทอง
2. เด็กชายจริยาวัตร    จันทร์มูล
3. เด็กหญิงอภิชญา    มะลิลา
4. เด็กหญิงปานระพี    ปุกคาม
5. เด็กหญิงณัฐชฎา    ตติยรัตนกุล
1. นายจำลอง    ไชยยา
2. นายสมภพ    ทองสุข
5 โรงเรียนศรีสระวงค์ สพป. น่าน เขต 2
6 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงวันวิสา    สมมุติ
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา    ตนภู
3. เด็กหญิงกัญรัตน์    ตาลาน
4. เด็กหญิงอภิชญา    แก้วโก
5. เด็กหญิงวิมลศิริ    ตนภู
1. นางอำพร    อุทุมพร
2. นางสาวเหมือนนภา    เตชนันท์
7 โรงเรียนบ้านน้ำยาว สพป. น่าน เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................