งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 000143
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงอารดา    อุ่นถิ่น
2. เด็กหญิงสาริณี    อุ่นถิ่น
3. เด็กหญิงอนุจร    อุ่นถิ่น
4. เด็กหญิงเบญจมาศ    บัวเหล็ก
5. เด็กหญิงลำดวน    บัวเหล็ก
1. นายเอกชัย    ชุมศรี
2. นางสาวพิลาวรรณ    หอระดี
2 โรงเรียนศรีสระวงค์ สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวหัทยา    ฤทธิ์คำ
2. เด็กหญิงสุทธิดา    ละขะไพ
3. เด็กหญิงศิริพร    สุธรรมแปง
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    จันตะละ
5. เด็กหญิงรัตติกาล    อินต๊ะกัน
1. นายพินิจ    พรหมรักษ์
2. นายสุรเดช    วรรณวัตร
3 โรงเรียนสกาดพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงมาลี    รกไพร
2. เด็กหญิงนภาพร    รกไพร
3. เด็กหญิงปิยะนันท์    รกไพร
4. เด็กหญิงสุวพร    จันทะแสง
5. เด็กหญิงพัชรินทร์    รกไพร
1. นางสาวระวีวรรณ    แสนแสน
2. นางวิภารัตน์    จันต๊ะวัน
4 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงหทัยกาญจน์    ไหลหลั่ง
2. เด็กหญิงศศิธร    สายแปง
3. เด็กหญิงพิมพ์วิภา    คันทะลือ
4. เด็กหญิงกิตติยา    โกศิริ
5. เด็กชายภูวนันท์    ไชยตัน
1. นายบัญชา    นรินทร์
2. นางลำเภา    อินทะรังษี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................