งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 000142
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงนิภาพร    ยิ่งยืน
2. เด็กหญิงธันย์ชนก    สุขหนา
3. เด็กหญิงจิตรนันท์    สิงคะปะ
4. เด็กหญิงวิมลสิริ    อายุยืน
5. เด็กหญิงนันห์ลพรรชก์    จันตีะวงค์
1. นางสาววรรณิภา    ธรรมศิลป์
2. นางประภาทิพย์    ทับทิม
2 โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงพงศภัค    อินทำ
2. เด็กหญิงนรินทิพย์    ใจปิง
3. เด็กหญิงพรรณราย    ชัยมงคล
4. เด็กหญิงนวินดา    กะจันต๊ะ
5. เด็กหญิงชนาคม    บุญอิน
1. นางสาวธัญวรรณ    เชื้ออ้วน
2. นางสาวนฤมล    อาษา
3 โรงเรียนบ้านสองแคว สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงศิริกุล    แซ่จ๋าว
2. เด็กหญิงพรปวีณ์    ธงหิมะ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    แซ่เติ๋น
4. เด็กหญิงอนุภา    อินพนา
5. เด็กหญิงจันทกานต์    พาหลัก
1. นายจำลอง    ไชยยา
2. นางรัชนีกร    เทพกอม
4 โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์    สนใจ
2. เด็กหญิงวิมฬวิภา    ยาวิไชย
3. เด็กหญิงกาญจน์หทัย    ไชยยศ
4. เด็กหญิงจิราพรรณ    ถุงเสน
5. เด็กชายชานน    ใหม่ตา
1. นางนัทธมน    คำครุฑ
2. นางภาสิกา    คักดารักษ์
5 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงนภัสสร    สิงห์ธนะ
2. เด็กชายณัฐนนท์    สิงห์ธนะ
3. เด็กหญิงชิลตา    ชะเต
4. เด็กชายภานุวัฒน์    สิงห์ธนะ
5. เด็กหญิงพันธิตา    คำยันต์
1. นางนิตยา    เมฆเสริมสกุล
2. นางปราณี    สมสว่าง
6 โรงเรียนศรีสระวงค์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายวุฒิพงษ์    สุทำแปง
2. เด็กชายดนัยเดช    ยาอุด
3. เด็กหญิงนิศารัตน์    สุทำแปง
4. เด็กหญิงชนิตา    วิระวงค์
5. เด็กหญิงมณีริน    ปรัมะสุก
1. นางอนงค์    วรรณวัตร
2. นางดรุณี    พรหมรักษ์
7 โรงเรียนบ้านส้าน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงกุลนันท์    จำศีล
2. เด็กหญิงณัฐชาวดี    พรหมรักษ์
3. เด็กหญิงศิริกานดา    ตันกุระ
4. เด็กชายสิทธิกร    ศิริรัตน์
5. เด็กหญิงนิชานาถ    หลักคำ
1. นางสุลักบณา    พรหมรักษ์
2. นางสาวนภาพร    ทนะวัง
8 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงนฤชา    สุวรรณศรี
2. เด็กหญิงศศิกานต์    กองกุณะ
3. เด็กชายพงศพัศ    ดอกทองดี
4. เด็กหญิงศิรารัตน์    ทิปกะ
5. เด็กหญิงชยุดา    นาคอ้าย
1. นายสุวรรณ    วงศ์ดาว
2. นายเสริมศักดิ์    หาญยุทธ
9 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายอิทิตย์    สินกุล
2. เด็กชายวิวิธชัย    อินทะรังษี
3. เด็กชายกิตติพิฒธ    ทองกลิ่น
4. เด็กชายตะศุภกิตดิ์    ไชยบุญเรือง
5. เด็กชายบรรณสิทธ์    มาละ
1. นายสุทน    คำรังษี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................