งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 000141
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี    วังแสง
2. เด็กหญิงกานต์นิชชา    เมืองพรรณ
3. เด็กหญิงแพชวลดา    หาญยุทธ
4. เด็กหญิงพิริยาภรณ์    สุขพูล
5. เด็กหญิงวรัชญา    บ่างจู่
1. นางประภาทิพย์    ทับทิม
2. นางพิกุล    รัตนแสงภักดี
2 โรงเรียนบ้านสองแคว สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงอภิชญา    มะลิลา
2. เด็กหญิงณัฐชฏา    ตติยรัตนกุล
3. เด็กหญิงภาวินี    ซิลเติล
4. เด็กหญิงณัฐนันท์    ระลึก
5. เด็กชายสุชาวดี    จันทร์แก้ว
1. นายจำลอง    ไชยยา
2. นายฉัตรชัย    แก้วหลวง
3 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงนันท์นภัส    สิงห์ธนะ
2. เด็กหญิงชุดาภา    วรรณราชู
3. เด็กชายอนุชา    จิตตรง
4. เด็กหญิงอริสสรา    จักอะโน
5. เด็กหญิงวิรัลยุพา    ปัญญาภู
1. นางสาวรัชนีวรรณ    ขันคำ
2. นายวุฒิไกร    กาบปินะ
4 โรงเรียนศรีสระวงค์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายดนัย    ไชยดย
2. เด็กชายโชติชัย    ภาอินทร์
3. เด็กชายนรภัทร    ทะภูมินทร์
4. เด็กหญิงจิรัชญา    สุทำแปง
5. เด็กหญิงณัฏฐกานต์    ปาละ
1. นางสุมาลี    ดีอุ่น
2. นางพิศมร    ปริทเพชร
5 โรงเรียนบ้านส้าน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงพิชยดา    ศิริ
2. เด็กหญิงรัศมิณัน    จันต๊ะวค์
3. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์    จิตอารี
4. เด็กหญิงนลินี    ยศศรี
5. เด็กหญิงกรุณา    จิตอารี
1. นางวีรวรรณ    คำเทพ
2. นางสาวทิวาวรรณ    ตันกุระ
6 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงพรไพลิน    ปรังฤทธิ์
2. เด็กหญิงพลอยชมพู    คำแสน
3. เด็กหญิงศุภิสรา    คำแสน
4. เด็กหญิงพิชชาพร    ชาวยอง
5. เด็กชายณัฐณิชา    ใหม่คำ
1. นายสุวรรณ    วงศ์ดาว
2. นายเสริมศักดิ์    หาญยุทธ
7 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงวรางรัตน์    จิตอารี
2. เด็กหญิงสุชานาฏ    อินต๊ะนาม
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    ปานทอง
4. เด็กหญิงมนัญชยา    ศรีวิไชย
5. เด็กหญิงชนิตา    สุทาทัด
1. นายสุทน    อินทะรังษี
2. นางฉลองขวัญ    กันตะนา
8 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงเทพธิดา    วันทนียสกุลชัย
2. เด็กหญิงพิมพิศา    แช่ว่าง
3. เด็กหญิงรัตนา    วงศ์วีระชาติ
4. เด็กหญิงอาทิตยา    ยังเจริญทวีกุล
5. เด็กชายพูเบศ    แช่ท้าว
1. นายนิยม    ไพรสวัสดิ์
2. นางสาวปัทมา    ฟ้าสาร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................