งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 000013
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านสบกอน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสุขรี    แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงสุนิดา    กล้าพิทักษ์
3. เด็กหญิงโสภา    กำเนิดมงคล
4. เด็กหญิงประคอง    อนุวงค์ประพันธ์
5. เด็กหญิงศรัญญา    ยงค์ประดิษฐ์
6. เด็กหญิงนงค์ลักษณ์    กิตติชนะกุล
1. นางนลินี    ฟ้าสาร
2. นางสาวปัณฑ์ณัฐ    ฟ้าสาร
2 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงพีรยา    เสารางทอย
2. เด็กหญิงณัฐนรี    ดำดง
3. เด็กหญิงณัฐนิชา    ดำดง
4. เด็กหญิงกระถิน    ตันกาบ
5. เด็กหญิงวิลาวัลย์    เสารางทอย
6. เด็กหญิงสุนิดา    แก้วแดง
1. นายธนกิจ    ปานเรือง
2. นางมุกดา    คำชั่ง
3. นางอุไรวรรณ    จุมพลศรี
3 โรงเรียนบ้านส้าน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายศรุต    ขระสุ
2. เด็กหญิงนรารัตน์    ภู่ศรี
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์    พลจร
4. เด็กชายกิตติพงษ์    เปาป่า
5. เด็กหญิงโสภิตา    ชาวส้าน
6. เด็กหญิงธมลวรรณ    รกไพร
1. นางศุณีวรรณ    อุดอ้าย
2. นายสมชาย    กะรัตน์
3. นางพูนสุข    ศรีอุทธวงค์
4 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายสุทิวัส    นิลคง
2. เด็กหญิงชลธิชา    นิลคง
3. เด็กหญิงอุษณิษา    นิลคง
4. เด็กหญิงกมลรัตน์    สุโรพันธ์
5. เด็กหญิงชนิกานต์    คฤหาสน์สุวรรณ
6. เด็กหญิงอัญศิริ    คำยันต์
1. นายอำนาจ    แสนแสง
2. นางสาวกัลยาวรรณ    มีแสง
3. นางพิทยา    นิลคง
5 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวศนิดา    พงษ์ประเสริฐ
2. นางสาวนุชนภา    บัวแสน
3. นางสาวขวัญใจ    แปงอุด
4. นางสาวกรรณิการ์    เพชรฉาย
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ    เครือแปง
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์    นวลทอง
1. นายเกรียงไกร    สิงห์แก้ว
2. นางนิศารัตน์    บรรจง
3. นางสาวภิภัสรา    กองมงคล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................