งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 000012
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านสบหนอง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงวิชญาพร    มังคละ
2. เด็กหญิงกมลชนก    ยอดแก้ว
3. เด็กหญิงมินธาดา    ปาโน
4. เด็กหญิงวณิชยา    สุปัน
5. เด็กหญิงพัทธวรรณ    กันตา
6. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    ยอดสาร
1. นางนงนุช    เลี้ยงเพ็ชร
2 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงดวงกมล    ชุมภูสาย
2. เด็กหญิงชนาภา    วงศา
3. เด็กชายอภิชญา    รินฤทธิ์
4. เด็กหญิงเกษรากรณ์    เจริญพายัพ
5. เด็กชายชัยณรงค์    บุญคลอง
6. เด็กหญิงวรรณนิษา    รินฤทธิ์
1. นายยศพชรพิชญ์    คำชนะ
2. นางสุดารัตน์    จันทร์เติม
3 โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงวิมาลา    อุ่นถิ่น
2. เด็กหญิงอรุณรัศมี    อุ่นถิ่น
3. เด็กหญิงกนกอร    ปันอิน
4. เด็กหญิงภัทรวดี    อุ่นถิ่น
5. เด็กหญิงสนยา    อุ่นถิ่น
6. เด็กหญิงกิตติสาย    อุ่นถิ่น
4 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสงกรานต์    เสารางทอย
2. เด็กหญิงปิยนุช    เสารางทอย
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    ยะวงค์์
4. เด็กหญิงรจนา    ภูเท็ง
5. เด็กหญิงณัฐธิดา    เสารางทอย
6. เด็กหญิงสุภิตรา    เสารางทอย
1. นายธินกิจ    ปานเรือง
2. นางขวัญเรือน    เปาป่า
3. นางธิติยา    จิตมะโน
5 โรงเรียนวรนคร สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์    เรือนปัน
2. เด็กหญิงหัทยา    สิงห์คำ
3. เด็กหญิงวรณัฐ    จันทร์สุวรรณ
4. เด็กหญิงกานต์พิชชา    รินแสน
5. เด็กหญิงอาทิตยา    ธรรมชัย
6. เด็กหญิงสุธีมา    ทรงอภิวัฒน์กุล
1. นางปรานอม    อินบรรเลง
2. นายพีรวุฒิ    แสนนิทา
3. นางสาวปณิดา    ดอนดง
6 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงปารลินี    อรินทร์
2. เด็กหญิงฐิติยา    ยอดออน
3. เด็กหญิงวัชรา    ศีรีโชติกุล
4. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์    ปัญญาทิ
5. เด็กหญิงอรจิรา    แสนศรีเชาว์พันธ์
6. เด็กหญิงนันทิชา    อินปา
1. นางสุชดา    ตรัยตรากุล
2. นางพรรณิกา    ปัญญาภู
7 โรงเรียนพนาสวรรค์ สพป. น่าน เขต 2
8 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงภูษณิษา    ไชยสิงห์
2. เด็กหญิงธันยพร    รำลึก
3. เด็กหญิงกรกนก    เป็นพนักสัก
4. เด็กหญิงธัญชนิต    ไชยพรม
5. เด็กหญิงขนิฐา    รางแดง
6. เด็กหญิงอังคณา    ปันคำ
1. นายอัชฏาวุฒิ    เขียนนา
2. นางนงนุช    พิมพ์ดี
9 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงวิภาลักษณ์    ฟูมา
2. เด็กหญิงพัชรี    ศรเตโช
3. เด็กหญิงลดาพร    คำพับ
4. เด็กหญิงกุณฑลี    ใจกลม
5. เด็กหญิงนฤพร    ปอวารี
6. เด็กหญิงนิชาวัลย์    สุวรรณรัตน์
1. นายกิตติศักดิ์    เขื่อนวงค์
10 โรงเรียนบ้านแดนพนา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    จิตอารี
2. เด็กหญิงยุพารัตน์    ตันกุระ
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    พุทธเคน
4. เด็กหญิงเบญญานุช    อินปา
5. เด็กหญิงอรัชพร    จิตอารี
6. เด็กหญิงนิรมล    อุดอ้าย
1. นายสาคร    สะสม
11 โรงเรียนบ้านนาฝ่า สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงกิตติภูมิ    คันทะมูล
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์    ชินเทพ
3. เด็กหญิงขวัญจิรา    ปัญญาวงค์
4. เด็กหญิงนภัสกร    เกตุแก้ว
5. เด็กหญิงณัฐธิดา    ปิติภัททากร
6. เด็กหญิงจิรัชญา    อูปต๊ะ
1. นายเฉลิม    อินทะนะ
2. นางดวงนภา    กรุณาดววงจิตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................