งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 000011
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านสบกอน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายปิยะ    ปทุมไพโรจน์
2. เด็กชายสุชาติ    ทรงสิริกุล
1. นายสังวาลย์    ทาทอง
2 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 1. นายอรรถกร    มีบุญ
2. นายนันชรินทร์    มะโนปิง
1. นางคำแหวน    ลัทธกาญจน์
2. นายสบาย    วงค์รักชาติ
3 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงชลธิชา    เหม็งทะเหล็ก
2. เด็กหญิงอารยา    ติละ
1. นายภาคภูมิ    แบ่งทิศ
2. นางปิ่นรัก    วิยา
4 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 1. นายชาญชัย    แซ่ย่าง
2. เด็กชายอนันท์    กิตติสุขประเสริฐ
1. นายจักรวรรดิ์    ญาณญสกุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................