งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 000103
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    มูลคำ
2. เด็กหญิงวทันยา    ลีนำโชค
3. เด็กหญิงวรณัน    ลีนำโชค
1. นางสาวศรีเรือน    จิตอารีย์
2 โรงเรียนแสนทองวิิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ    ธรรมศิริ
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์    ธรรมศิณิ
3. เด็กชายญาโณทัย    ไชยมงคล
1. นายประหยัด    ลำน้อย
3 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์    แปงอุด
2. เด็กหญิงพูนสุข    แปงอุด
3. เด็กหญิงชลลดา    อุ้นถิ่น
1. นางสาวจิรัชยา    เจริญมณี
4 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงแววดาว    แสงบุตร
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์    ภูเท็ง
3. เด็กหญิงรัชฎาพร    เสารางทอย
1. นางสาวพิกุล    พรหมเมศร์
2. นายพานุ    รัตนพิทักษ์สกุล
5 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายธีรวุฒิ    ชราชิต
2. เด็กหญิงภัทรวดี    เอี่ยมสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอัศดารัฐ    แก้วโก
1. นางสาวจำปา    สุฤทธิ์
6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงรุ่งทิต    กิตินันท์
2. เด็กหญิงพรขวัญ    เตชะนันท์
3. เด็กหญิงกรรณิการ์    กันยะ
1. นางคนึงนิตย์    เบียวสมบัติ
7 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงพรรณนภา    คำเทพ
2. นางสาวอำไพร    ทาแปง
3. นางสาวสุภาภรณ์    บริคุต
1. นายสุมิตร    ไชยบุญเรือง
8 โรงเรียนภูคาวิทยาคม สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงวันดี    อินปา
2. เด็กหญิงวาสนา    ทาแปง
3. เด็กหญิงอังคณา    อินปา
1. นางพวงพยอม    สุปัน
9 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์    ไชยปิง
2. เด็กหญิงชนาพร    มหาวัน
3. เด็กหญิงระพีพรรณ    มางิ้ว
1. นายนวลจันทร์    คำมอญ
2. นางพัชรา    ทวีชัย
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวพัชรินทร์    คำลือ
2. นางสาวสุณีย์    อินทะรังษี
3. นางสาวจิตรติพร    จิตรชนะ
1. นางศุภิกา    จินดากุล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงหัทยา    ก้อนคำ
11 โรงเรียนบ้านผาหลัก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงแพรวกาญจน์    อนุตกูล
2. เด็กหญิงนารี    รักษา
3. เด็กหญิงนรานันท์    อนุตกูล
1. นายจำเนียร    ปิงยศ
12 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวกัลยา    แซ่ย่าง
2. นางสาวบุญทวี    แซ่ม้า
3. นางสาวโสภา    แซ่ย่าง
1. นางอุไร    พุฒหมื่น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................