งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 000102
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงเขมอัปสร    นาคสุกดี
2. เด็กหญิงเบญญาภา    นาราศิริฤกษ์
3. เด็กหญิงพิมพ์นภา    ยังศิริ
1. นางฉวีเพ็ญ    ณ น่าน
2 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายญาณสิทธิ    ประดิษฐ
2. เด็กหญิงกฤตชญา    ต๊ะวิชัย
3. เด็กหญิงศุฑาณัฐ    ชอบเสรียิ่ง
1. นางณัฐกานต์    คำภีระ
3 โรงเรียนบ้านสบกอน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสิริยากรณ์    อำไพ
2. เด็กหญิงนิศากร    ขันทะบุตร
3. เด็กหญิงญดาพร    เพ็ชร์พิพัฒน์
1. นางรัชนี    สองคำชุม
2. นางนิศากร    มูลคำ
4 โรงเรียนบ้านเสี้ยว สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงอัญชลิกา    เขื่อนนอ้าย
2. เด็กหญิงวิสสุตา    คำแสน
3. เด็กหญิงปวีณ์สุดา    คำแสน
1. นางอารี    ตนะทิพย์
2. นางปราณี    หารต๊ะ
5 โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงธีวรา    ทองคำ
2. เด็กหญิงปฐมาวดี    ไชยยะ
3. เด็กหญิงสุวิมล    ปันยศ
1. นางยุวดี    คันธะเรศน์
6 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงเหยอ    มิ่งมิตรวิบูลย์
2. เด็กหญิงจิตสุภา    แสนหาญ
3. เด็กหญิงเรณุกา    ปทุมไพโรจน์
1. นางสุรีรัตน์    ใชเด็ช
7 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงชลดา    วันนา
2. เด็กหญิงประพิชญา    กันยะ
3. เด็กหญิงอุมาวดี    มีบุญ
1. นางสลีลา    เตชนันท์
8 โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงกฤษณา    ทรงเจริญกุล
2. เด็กหญิงอังคณา    แสนคำแพ
3. เด็กหญิงนีรนุช    ดำรงอาภาติ
9 โรงเรียนบ้านน้ำยาว สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงพสุดา    มีบุญ
2. เด็กหญิงพลอย    ไชยโย
3. เด็กหญิงณัฐชยาพร    จาคำมา
1. นางทัศนีย์    จันทโคตร
2. นางลำพิน    ฮุ่งหวล
10 โรงเรียนบ้านเวียงสอง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายพินิษฐ์ชัย    จันต๊ะวงศ์
2. เด็กหญิงรัชนีกร    ตันชูชีพ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    อินชูใจ
1. นางสาวกรรณิกา    ณ น่าน
2. นายชัยพงษ์    วิสุทธิ์อัมพร
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายธีรเจต    ค้าข้าว
2. เด็กหญิงรินรดา    พานิช
3. เด็กหญิงภัชจิรา    เทพจันตา
1. นางนิยะดา    นันทสว่าง
2. นางสาวบุณฑริกา    ทะสี
12 โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายสิทธิพร    คำแคว่น
2. เด็กหญิงสิริยากร    ธรรมสละ
3. เด็กหญิงมาริสา    อินปา
1. นางรัตนา    จิณะชิต
2. นางสาววรินทร์    คำเขิน
13 โรงเรียนบ้านเสี้ยว(ปัว) สพป. น่าน เขต 2
14 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายโชคชัย    บำรุงคีรี
2. เด็กหญิงจิราพัชร    แซ่ว่าง
3. เด็กชายสุวรรณี    ยืนยงกุล
1. นางสุกัลยา    ใจมูลมั่ง
2. นางศนิกานต์    เขตบุญไสย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................