งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 000100
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนภูคาวิทยาคม สพป. น่าน เขต 2 1. นายสมรักษ์    อินปา
2. นายสงคราม    อินปา
1. นายภิญโญ    นันต๊ะแสน
2. นางศุภลักษณ์    จิณะสิทธิ์
2 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายนันทลักษณ์    บัณฑิตติวัฒน์
2. เด็กชายธรรมรัฐ    กองแสง
1. นายชาญยุทธ    อุปละ
3 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป. น่าน เขต 2 1. นายสถาพร    งามเริง
2. นางสาวยุวดี    กล้าพิทักษ์
1. นายพีระพงษ์    จันประกอบ
2. นายชนะชัย    จิณเสน
4 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวอารยา    ขอคำ
2. เด็กหญิงจันทร์ธิมา    ประสพสุข
1. นายวิรัตน์    เนตรวีระ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................