งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 000001
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสุภัสสรา    ไชยชนะ
2. เด็กหญิงปิยนุช    บุญตัน
3. เด็กหญิงศรันย์พร    ศิริคาม
1. นางสาวติรัตน์    กองบุญ
2 โรงเรียนบ้านน้ำฮาว สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายอัมฤทธิ์    ณ น่าน
2. เด็กชายกันตพงษ์    ชราชิต
3. เด็กชายยุทธการ    ตายา
1. นายทวี    คำแสน
2. นายพัลลพ    คำยวง
3 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงอภิรดี    แปงอุด
2. เด็กหญิงชลธิชา    หอมดอก
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    หอมดอก
1. นายวิทยา    ใจแก้ว
4 โรงเรียนบ้านผาสิงห์-ปางส้าน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงวิสสุตา    ผาหลัก
2. เด็กหญิงศิริทรา    มังดี
3. เด็กหญิงอภิสรา    ชาวริม
1. นางอนุรักษ์    ทายา
2. นางธัญชนก    วงค์ม่าน
5 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงนภัสสร    สิงห์ธนะ
2. เด็กหญิงเฟื้องฟ้า    จิตตรง
3. เด็กชายศุภกร    สิงธ์ธนะ
1. นางปราณี    สมสว่าง
2. นางสาวรัชนีวรรณ    ขันคำ
6 โรงเรียนวรนคร สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายสันติ    จันทร์เต็บ
2. เด็กชายทรงภพ    สุทธหลวง
3. เด็กชายเรืองฤทธิ์    ธะนะขว้าง
1. นางปรานอม    อินบรรเลง
2. นายเอกชัย    ปิจดี
7 โรงเรียนพนาสวรรค์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายเฉลิมเกียรติ    จอมจันทร์
2. เด็กชายไตรภพ    จอมจันทร์
3. เด็กชายจิรโชติ    จอมจันทร์
1. นายกิตติพงศ์    อินทะรังษี
2. นายบรรจง    ไชยบุญเรือง
8 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายจตุพล    สีสาวงษ์
2. เด็กชายนันทวัฒน์    เกี้ยวเก้า
3. เด็กชายพีระวิชญ์    สิทธิโห
1. นายมนตรี    ขนิษฐ์น้อย
2. นายธวัช    ตระกูลสันติไมตรี
9 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายชาติชาย    อภิภัทรโกศล
2. เด็กชายเอกศิษฐ์    โกวินกุลเศรษฐ
3. เด็กหญิงชยณัฐ    ช่างคิด
1. นายพีระพงษ์    จันทร์ประกอบ
2. นางสาวกัลยาณี    จิณะเสน
10 โรงเรียนเพียงหลวง 7 สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายจิรพงศ์    แปงคำใส
2. เด็กชายเกษมศักดิ์    แปงคำใส
3. เด็กชายเพิ่มศักดิ์    แปงคำใส
1. นายเบญจพล    ติ๊บขัน
2. นางสายรุ้ง    ติ๊บขัน
11 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายดำรงชัย    จอมหล้า
2. เด็กชายสนธยา    ใจปิง
3. เด็กชายไกรวิทย์    จอมหล้า
1. นางสาวสุรารักษ์    พนะสันต์
2. นางเบญญาดา    ดีจิต
12 โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายดนุรุจ    อินปา
2. เด็กชายอายุวัฒ    วรรณชน
3. เด็กชายสิทธิพร    คำแคว่น
1. นายผดุงศักดิ์    จิรนันทนุกุล
2. นายสิงห์คำ    ฑีฆาวงค์
13 โรงเรียนบ้านเสี้ยว(ปัว) สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายทวีชัย    แก้วเปี้ย
2. เด็กชายธีรภัทร    สุขศิริ
3. เด็กชายพรพิพัฒน์    พันธ์ปัญญา
1. นายสง่า    จิตอารี
14 โรงเรียนสกาดพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงปิยะมาศ    รกไพร
2. เด็กชายไชยากร    จิรกรรัตน์
3. เด็กชายสรวิทย์    รกไพร
1. นายเทวินทร์    ศรีบุญเรือง
2. นางนภสร    บุญสิงห์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................