สรุปเหรียญรางวัล สพป. น่าน เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านปรางค์ 37 16 6 3 59
2 วรนคร 28 4 1 0 33
3 บ้านส้าน 25 8 6 0 39
4 บ้านสบเป็ด 24 7 9 3 40
5 บ้านไร่ 22 11 5 0 38
6 ไตรราษฎร์สามัคคี 22 2 1 0 25
7 พระพุทธบาทวิทยา 21 5 3 2 29
8 ไทยรัฐวิทยา 98 20 15 10 5 45
9 สมาคมพยาบาลไทย 19 9 8 2 36
10 บ้านสบกอน 19 5 3 0 27
11 ชุมชนบ้านทุ่งช้าง 16 10 12 5 38
12 บ้านด่าน 16 5 4 0 25
13 ภูคาวิทยาคม 15 7 2 2 24
14 บ้านสองแคว 15 4 5 1 24
15 ชุมชนศิลาแลง 13 12 4 1 29
16 บ้านสบมาง 13 9 4 0 26
17 บ้านสว้า 13 5 7 3 25
18 ป่ากลางมิตรภาพที่ 166 12 6 1 2 19
19 มณีพฤกษ์ 12 3 5 0 20
20 บ้านทุ่งกวาง 11 5 1 0 17
21 บ้านห้วยฟอง 11 4 3 0 18
22 บ้านปงสนุก 10 15 11 1 36
23 บ้านน้ำโมงปางสา 10 12 10 1 32
24 ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 10 10 6 1 26
25 บ้านนาวงศ์ 10 9 9 3 28
26 บ้านปางแก 10 5 5 1 20
27 บ้านน้ำเลียง 10 1 4 4 15
28 บ้านบ่อหยวก 9 8 7 6 24
29 ศรีสระวงค์ 9 5 1 1 15
30 ชุมชนศิลาเพชร 9 3 3 2 15
31 ชุมชนบ้านเฟือยลุง 9 3 2 0 14
32 บ้านห้วยท่าง 9 2 1 0 12
33 บ้านน้ำพุร้อน 9 1 1 0 11
34 หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 8 9 5 3 22
35 แสนทองวิิทยา 8 9 1 2 18
36 บ้านน้ำยาว 8 6 2 0 16
37 ชุมชนบ้านดอนตัน 8 4 3 0 15
38 ริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ 8 3 0 0 11
39 บ้านแหน 7 9 5 1 21
40 บ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" 7 8 4 2 19
41 บรรณโศภิษฐ์ 7 5 5 4 17
42 บ้านน้ำรีพัฒนา 7 4 1 0 12
43 บ้านดอนมูล 7 0 0 0 7
44 บ้านห้วยโก๋น 6 5 8 2 19
45 สกาดพัฒนา 6 4 0 0 10
46 อนุบาลนิธากร 6 3 5 5 14
47 จตุราษฎร์ศึกษา 5 4 0 1 9
48 บ้านตึ๊ด 5 3 6 2 14
49 บ้านเชียงแลนาทราย 5 3 2 0 10
50 บ้านคัวะ 5 2 4 0 11
51 บ้านสบปืน 5 2 3 1 10
52 บ้านร้อง 5 2 0 1 7
53 บ้านแดนพนา 5 1 0 0 6
54 ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 5 0 0 0 5
55 บ้านบ่อหลวง 4 6 4 2 14
56 บ้านถ่อน 4 4 0 1 8
57 อนุบาลสุภาพวิทยา 4 3 7 1 14
58 บ้านเปียงซ้อ 4 3 3 0 10
59 บ้านผักเฮือก 4 1 4 2 9
60 สหราษฎร์บำรุง 4 1 3 0 8
61 ชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 4 1 1 0 6
62 ชุมชนบ้านเจดีย์ 4 0 3 0 7
63 เพียงหลวง 7 4 0 0 0 4
64 ไตรประชาวิทยา 3 3 0 1 6
65 บ้านผาหลัก 3 3 0 1 6
66 บ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) 3 2 3 0 8
67 บ้านนาฝ่า 3 2 3 0 8
68 บ้านสบขุ่น 3 2 0 1 5
69 บ้านขอน 3 2 0 0 5
70 ไตรมิตรวิทยา 3 2 0 0 5
71 บ้านดอนสบเปือ 3 1 3 1 7
72 บ้านดอนแก้ว 3 1 2 0 6
73 บ้านดอยติ้ว 3 1 1 0 5
74 บ้านทุ่งเฮ้า 3 1 1 0 5
75 บ้านป่าลาน 3 1 0 0 4
76 บ้านขุนน้ำน่าน 3 0 8 0 11
77 บ้านน้ำลาด 3 0 2 0 5
78 ตาลชุมมิตรภาพมิตรภาพที่ 186 3 0 1 0 4
79 บ้านพร้าวกลาง 3 0 0 1 3
80 บ้านผาเวียง 3 0 0 0 3
81 บ้านกอก 3 0 0 0 3
82 บ้านยู้ 2 6 11 2 19
83 บ้านหนองผุก 2 6 1 0 9
84 บ้านเสี้ยว 2 4 2 0 8
85 บ้านห้วยทรายขาว 2 3 2 0 7
86 บ้านยอดดอยวัฒนา 2 2 2 2 6
87 บ้านชี 2 2 0 2 4
88 บ้านนาฝาง 2 1 2 0 5
89 บ้านม่วง 2 1 2 0 5
90 บ้านเกวต 2 1 1 1 4
91 บ้านสบหนอง 2 1 1 1 4
92 บ้านผาสิงห์-ปางส้าน 2 1 1 0 4
93 พัฒนานิคมวิทยา 2 1 1 0 4
94 บ้านสันเจริญ 2 1 0 0 3
95 นบ้านนาหนุน 2 2 1 0 0 3
96 บ้านแพะกลาง 2 0 3 0 5
97 บ้านใหม่ 2 0 2 1 4
98 พนาสวรรค์ 2 0 1 0 3
99 บ้านน้ำคา 2 0 0 1 2
100 บ้านผาน้ำย้อย 2 0 0 1 2
101 บ้านกอกจูน 2 0 0 0 2
102 บ้านเสี้ยว(ปัว) 2 0 0 0 2
103 บ้านป่าหัด 2 0 0 0 2
104 บ้านหนองบัว 2 0 0 0 2
105 บ้านปง 1 4 1 0 6
106 ไตรคามวิทยา 1 3 0 0 4
107 บ้านกิ๋วจันทร์ 1 2 2 2 5
108 ส้อเด่นพัฒนา 1 2 0 1 3
109 บ้านหนอง 1 2 0 1 3
110 บ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง 1 2 0 0 3
111 บ้านน้ำสอด 1 2 0 0 3
112 บ้านปางกอม 1 1 3 1 5
113 บ้านเวียงสอง 1 1 2 1 4
114 บ้านน้ำช้างพัฒนา 1 1 2 0 4
115 บ้านสกาดใต้ 1 1 2 0 4
116 บ้านนาหนุน 1 1 1 2 3
117 ปัวอินเตอร์คิด 1 1 0 0 2
118 บ้านนาคอก 1 0 5 0 6
119 บ้านน้ำลักใต้ 1 0 3 0 4
120 บ้านห่างทางหลวง 1 0 2 1 3
121 บ้านนาขวาง 1 0 1 0 2
122 บ้านน้ำปัวพัฒนา 1 0 0 0 1
123 บ้านน้ำฮาว 1 0 0 0 1
124 บ้านนากอก 1 0 0 0 1
125 ธาราบรรพต 1 0 0 0 1
126 บ้านน้ำแป่ง 1 0 0 0 1
127 บ้านน้ำโมง 1 0 0 0 1
128 บ้านสะเกิน 1 0 0 0 1
129 บ้านปางหก 0 3 2 0 5
130 บ้านปอน 0 2 3 1 5
131 ไตรราษฎ์วิทยา 0 1 3 1 4
132 บ้านเหล่าอ้อ 0 1 2 0 3
133 บ้านพร้าว 0 1 1 0 2
134 จอมแจ้งวิทยาคาร 0 1 0 0 1
135 บ้านน้ำอ้อ 0 1 0 0 1
136 บ้านปางปุก 0 1 0 0 1
137 บ้านปางยาง 0 1 0 0 1
138 บ้านพาน 0 1 0 0 1
139 บ้านสะปัน 0 1 0 0 1
140 บ้านหนาด 0 1 0 0 1
141 บ้านก๋ง 0 0 2 0 2
142 บ้านดอนแท่น 0 0 1 0 1
143 บ้านน้ำพิ 0 0 1 0 1
144 บ้านวังว้า 0 0 1 0 1
รวม 791 421 335 106 1,547