หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000036 โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา 11 20 12
2 000006 โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 1 0 0
3 000104 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 16 36 27
4 000063 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 44 97 62
5 000056 โรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์ 7 16 6
6 000064 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 14 29 14
7 000049 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 29 70 33
8 000047 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 17 45 25
9 000039 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 32 76 46
10 000017 โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 6 14 5
11 000106 โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพมิตรภาพที่ 186 4 6 3
12 000132 โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 5 13 6
13 000120 โรงเรียนธาราบรรพต 1 2 1
14 000103 โรงเรียนนบ้านนาหนุน 2 3 2 2
15 000146 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 22 49 38
16 000114 โรงเรียนบ้านกอก 4 16 6
17 000087 โรงเรียนบ้านกอกจูน 2 6 2
18 000139 โรงเรียนบ้านกิ๋วจันทร์ 7 10 10
19 000010 โรงเรียนบ้านก๋ง 2 3 3
20 000004 โรงเรียนบ้านขอน 5 9 6
21 000129 โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน 11 34 12
22 000023 โรงเรียนบ้านคัวะ 11 16 14
23 000113 โรงเรียนบ้านชี 6 8 5
24 000093 โรงเรียนบ้านดอนมูล 7 15 11
25 000031 โรงเรียนบ้านดอนมูล(แงง) 0 0 0
26 000051 โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ 8 18 9
27 000121 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 6 14 6
28 000061 โรงเรียนบ้านดอนแท่น 1 0 0
29 000025 โรงเรียนบ้านดอยติ้ว 5 14 3
30 000140 โรงเรียนบ้านด่าน 26 63 34
31 000060 โรงเรียนบ้านตึ๊ด 17 23 13
32 000110 โรงเรียนบ้านถ่อน 9 30 9
33 000029 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 17 41 24
34 000092 โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า 5 13 7
35 000018 โรงเรียนบ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) 8 11 12
36 000014 โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" 21 51 21
37 000075 โรงเรียนบ้านนากอก 2 4 3
38 000032 โรงเรียนบ้านนาก้อ 0 0 0
39 000074 โรงเรียนบ้านนาขวาง 2 3 2
40 000133 โรงเรียนบ้านนาคอก 6 8 6
41 000134 โรงเรียนบ้านนาคอก สาขานาบง 0 0 0
42 000037 โรงเรียนบ้านนาฝาง 5 12 6
43 000009 โรงเรียนบ้านนาฝ่า 8 22 11
44 000034 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 31 57 36
45 000026 โรงเรียนบ้านนาหนุน 6 6 3
46 000112 โรงเรียนบ้านน้ำคา 3 4 3
47 000081 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา 4 9 5
48 000091 โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา 1 0 0
49 000109 โรงเรียนบ้านน้ำปาก 0 0 0
50 000066 โรงเรียนบ้านน้ำพิ 1 1 1
51 000099 โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน 11 29 21
52 000048 โรงเรียนบ้านน้ำยาว 16 21 18
53 000082 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 12 41 25
54 000158 โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ 5 8 4
55 000126 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 5 13 5
56 000123 โรงเรียนบ้านน้ำสอด 3 3 2
57 000124 โรงเรียนบ้านน้ำสอดสาขาน้ำเพาะ 0 0 0
58 000052 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อ 1 2 2
59 000012 โรงเรียนบ้านน้ำฮาว 1 3 2
60 000125 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 19 35 16
61 000096 โรงเรียนบ้านน้ำแป่ง 1 3 1
62 000154 โรงเรียนบ้านน้ำโมง 1 1 1
63 000095 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 33 68 47
64 000141 โรงเรียนบ้านบวกหญ้า 0 0 0
65 000128 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 31 50 33
66 000073 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 16 27 17
67 000130 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง 3 13 5
68 000107 โรงเรียนบ้านปง 6 7 5
69 000033 โรงเรียนบ้านปงสนุก 39 61 43
70 000001 โรงเรียนบ้านปรางค์ 63 153 85
71 000070 โรงเรียนบ้านปอน 6 15 7
72 000151 โรงเรียนบ้านปางกอม 6 20 6
73 000152 โรงเรียนบ้านปางปุก 1 1 1
74 000043 โรงเรียนบ้านปางยาง 1 3 1
75 000080 โรงเรียนบ้านปางหก 5 12 5
76 000122 โรงเรียนบ้านปางแก 22 53 35
77 000083 โรงเรียนบ้านป่าลาน 4 17 5
78 000005 โรงเรียนบ้านป่าหัด 2 3 2
79 000135 โรงเรียนบ้านผักเฮือก 11 22 13
80 000116 โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย 3 8 3
81 000150 โรงเรียนบ้านผาสิงห์-ปางส้าน 5 9 8
82 000078 โรงเรียนบ้านผาหลัก 8 14 6
83 000044 โรงเรียนบ้านผาเวียง 4 12 5
84 000011 โรงเรียนบ้านพร้าว 2 7 2
85 000053 โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง 4 10 3
86 000030 โรงเรียนบ้านพาน 1 1 0
87 000022 โรงเรียนบ้านม่วง 5 8 1
88 000148 โรงเรียนบ้านยอด 0 0 0
89 000131 โรงเรียนบ้านยอดดอย สาขาน้ำหมาว 0 0 0
90 000076 โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา 8 14 9
91 000007 โรงเรียนบ้านยู้ 21 26 17
92 000003 โรงเรียนบ้านร้อง 8 28 7
93 000021 โรงเรียนบ้านวังว้า 1 3 1
94 000038 โรงเรียนบ้านสกาดใต้ 5 12 4
95 000111 โรงเรียนบ้านสบกอน 27 53 37
96 000020 โรงเรียนบ้านสบขุ่น 6 16 9
97 000079 โรงเรียนบ้านสบปืน 11 24 15
98 000136 โรงเรียนบ้านสบมาง 26 53 27
99 000108 โรงเรียนบ้านสบสาย 0 0 0
100 000105 โรงเรียนบ้านสบหนอง 6 16 4
101 000098 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 43 129 63
102 000055 โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว 0 0 0
103 000072 โรงเรียนบ้านสว้า 28 64 28
104 000145 โรงเรียนบ้านสองแคว 25 61 34
105 000071 โรงเรียนบ้านสะปัน 1 0 0
106 000155 โรงเรียนบ้านสะเกิน 1 1 1
107 000097 โรงเรียนบ้านสันเจริญ 3 14 5
108 000035 โรงเรียนบ้านส้าน 40 99 66
109 000115 โรงเรียนบ้านหนอง 4 9 6
110 000019 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 6 2
111 000054 โรงเรียนบ้านหนองผุก 10 16 5
112 000027 โรงเรียนบ้านหนาด 1 2 1
113 000077 โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง 4 10 4
114 000138 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 7 16 9
115 000086 โรงเรียนบ้านห้วยท่าง 12 25 19
116 000144 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 18 80 35
117 000153 โรงเรียนบ้านห้วยแกลบ 0 0 0
118 000137 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 22 40 24
119 000117 โรงเรียนบ้านเกวต 5 36 13
120 000015 โรงเรียนบ้านเชียงแลนาทราย 10 29 15
121 000143 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 10 59 19
122 000067 โรงเรียนบ้านเวียงสอง 5 9 7
123 000013 โรงเรียนบ้านเสี้ยว 8 21 9
124 000085 โรงเรียนบ้านเสี้ยว(ปัว) 3 18 3
125 000118 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ 3 4 3
126 000084 โรงเรียนบ้านแดนพนา 6 18 6
127 000065 โรงเรียนบ้านแพะกลาง 5 7 3
128 000101 โรงเรียนบ้านแหน 22 31 21
129 000062 โรงเรียนบ้านใหม่ 5 18 5
130 000090 โรงเรียนบ้านไร่ 40 62 45
131 000041 โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 21 53 22
132 000094 โรงเรียนฝายมูล 0 0 0
133 000045 โรงเรียนพนาสวรรค์ 4 6 4
134 000059 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 32 69 44
135 000024 โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา 4 4 4
136 000089 โรงเรียนภูคาประชาสรรค์ 0 0 0
137 000046 โรงเรียนภูคาวิทยาคม 26 56 39
138 000127 โรงเรียนมณีพฤกษ์ 22 61 39
139 000016 โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ 11 27 12
140 000002 โรงเรียนวรนคร 33 90 53
141 000028 โรงเรียนศรีสระวงค์ 16 29 12
142 000088 โรงเรียนสกาดพัฒนา 10 24 16
143 000147 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 39 97 62
144 000042 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 8 18 7
145 000050 โรงเรียนส้อเด่นพัฒนา 5 6 5
146 000142 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 25 40 32
147 000069 โรงเรียนเพียงหลวง 7 5 13 10
148 000100 โรงเรียนแสนทองวิิทยา 22 40 18
149 000160 โรงเรียนไตรคามวิทยา 6 22 11
150 000040 โรงเรียนไตรประชาวิทยา 7 7 6
151 000058 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 5 10 3
152 000057 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 25 45 33
153 000008 โรงเรียนไตรราษฎ์วิทยา 5 7 5
154 000068 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 53 95 76
155 000119 โรงเรียนไลอ้อนส์บ้านหนองปลา 0 0 0
156 000159 โรงเรียนปัวอินเตอร์คิด 2 6 3
157 000157 โรงเรียนอนุบาลนิธากร 19 27 23
158 000156 โรงเรียนอนุบาลสุภาพวิทยา 16 26 16
รวม 1698 3756 2134
5890

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 2, ศน.นิพนธ์ สารถ้อย
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]