หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   25 ก.ย. 2555   26 ก.ย. 2555   27 ก.ย. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 26 ก.ย. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านส้าน ชั้น ป.1-3 ห้อง ม.1/1 26 ก.ย. 2555 09.00
2 000031 การอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านส้าน ชั้น ป.4-6 ห้อง ม.1/2 26 ก.ย. 2555 09.00
3 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านส้าน ชั้น ป.1-3 ห้อง ม.2 26 ก.ย. 2555 09.00
4 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านส้าน ชั้น ป.4-6 ห้อง ม.3 26 ก.ย. 2555 09.00
5 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านส้าน ชั้น ป.1-3 ห้อง อนุบาล 1-2 26 ก.ย. 2555 09.00
6 000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านส้าน ห้องสมุด ชั้น ป.4-6 26 ก.ย. 2555 09.00
7 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านส้าน ชั้น ป.4-6 ห้อง ป.5-6 26 ก.ย. 2555 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวรนคร ชั้น ป.1-3 ห้อง ป.4/1-2 26 ก.ย. 2555 09.00
2 000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร ชั้น ป.4-6 ห้อง ป.5/1-2 26 ก.ย. 2555 09.00
3 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร ชั้น ป.4-6 ห้อง ป.6/2, ป.5/3 26 ก.ย. 2555 09.00
4 000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร อาคาร 4 ชั้น ป.4-6 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 26 ก.ย. 2555 09.00
5 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนวรนคร อาคาร 4 ชั้น 1 ชั้น ป.1-3 ห้อง ช่อเอื้อง 26 ก.ย. 2555 09.00
6 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร อาคาร 4 ชั้น 1 ชั้น ป.4-6 ห้อง ช่อเอื้อง 26 ก.ย. 2555 13.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000086 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 5 ชั้น ป.4-6 ห้อง ม.2/1-2 26 ก.ย. 2555 09.00
2 000090 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 8 ชั้น ป.4-6 ห้อง ห้องประชุมลีลาวดี 26 ก.ย. 2555 09.00
3 000093 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 8 ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้องประชุมลีลาวดี 26 ก.ย. 2555 09.00
4 000095 Science Show ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 8 ชั้น ป.4-6 ห้อง ห้องประชุมลีลาวดี 26 ก.ย. 2555 13.00
5 000099 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 8 ชั้น ป.1-6 ห้อง ห้องประชุมลีลาวดี 26 ก.ย. 2555 13.00
6 000174 เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น ป.1-3 26 ก.ย. 2555 09.00
7 000181 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น ป.4-6 26 ก.ย. 2555 10.30
8 000184 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น ป.4-6 26 ก.ย. 2555 13.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านร้อง ห้องประชุม ชั้น ป.1-3 26 ก.ย. 2555 09.00
2 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้องประชุม ชั้น ป.4-6 26 ก.ย. 2555 09.00
3 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เต๊นท์ T1-T5 ชั้น ป.1-3 26 ก.ย. 2555 09.00
4 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เต๊นท์ T1-T5 ชั้น ป.4-6 26 ก.ย. 2555 09.00
5 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เต๊นท์ T1-T5 ชั้น ม.1-3 26 ก.ย. 2555 09.00
6 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้องประชุม ชั้น ป.1-6 26 ก.ย. 2555 13.00
7 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง หอประชุม ชั้น ป.1-6 26 ก.ย. 2555 09.00
8 000152 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง หอประชุม ชั้น ป.1-6 26 ก.ย. 2555 09.00
9 000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านร้อง ชั้น ป.1-3 ห้อง จริยะ 26 ก.ย. 2555 09.00
10 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ชั้น ป.4-6 ห้อง ห้องศิลป 26 ก.ย. 2555 09.00
11 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านร้อง ห้องสมุด ชั้น ป.1-3 26 ก.ย. 2555 09.00
12 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้องสมุด ชั้น ป.4-6 26 ก.ย. 2555 13.00
13 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ชั้น ป.1-6 ห้อง จริยะ 26 ก.ย. 2555 13.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000389 แอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าหัด ห้อง ลานคอนกรีต 26 ก.ย. 2555 09.00
2 000391 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าหัด ห้อง ห้องเรียน 26 ก.ย. 2555 09.00
3 000393 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าหัด ห้อง ห้องเรียน 26 ก.ย. 2555 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000262 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เต๊นท์ T14-16 ชั้น ป.1-3 26 ก.ย. 2555 09.00
2 000263 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เต๊นท์ T17-19 ชั้น ป.4-6 26 ก.ย. 2555 09.00
3 000265 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ชั้น ม.1-3 ห้อง ภาษาไทย (เดิม) 26 ก.ย. 2555 13.00-16.00
4 000268 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เต๊นท์ T10-11 ชั้น ป.1-3 26 ก.ย. 2555 09.00
5 000269 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เต๊นท์ T12-13 26 ก.ย. 2555 09.00
6 000307 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เต็นท์ T20-22 ห้อง T20-22 26 ก.ย. 2555 09.00
7 000308 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เต็นท์ T23-25 ห้อง T23-25 26 ก.ย. 2555 09.00
8 000311 ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เต็นท์ ห้อง T 14-16 26 ก.ย. 2555 13.00
9 000312 ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เต็นท์ ห้อง T 17-19 26 ก.ย. 2555 13.00
10 000314 ระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง หอประชุม 26 ก.ย. 2555 13.00
11 000316 ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง หอประชุม 26 ก.ย. 2555 13.00
12 000323 ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง หอประชุม 26 ก.ย. 2555 13.00
13 000325 ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง หอประชุม 26 ก.ย. 2555 13.00
14 000327 ซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง หอประชุม 26 ก.ย. 2555 13.00
15 000329 ซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง หอประชุม 26 ก.ย. 2555 13.00
16 000331 จะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง หอประชุม 26 ก.ย. 2555 13.00
17 000333 ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง หอประชุม 26 ก.ย. 2555 13.00
18 000335 ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง หอประชุม 26 ก.ย. 2555 13.00
19 000337 ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เวทีกลาง 26 ก.ย. 2555 13.00
20 000339 วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง หอประชุม 26 ก.ย. 2555 13.00
21 000340 วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านร้อง หอประชุม 26 ก.ย. 2555 13.00
22 000341 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง หอประชุม 26 ก.ย. 2555 13.00
23 000343 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง หอประชุม 26 ก.ย. 2555 13.00
24 000345 วงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง หอประชุม 26 ก.ย. 2555 13.00
25 000352 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เวทีกลาง 26 ก.ย. 2555 09.00
26 000370 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เวทีกลาง 26 ก.ย. 2555 09.00
27 000375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เวทีกลาง 26 ก.ย. 2555 13.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านส้าน ชั้น ป-1-3 ห้อง ห้องคอมดิวเตอร์ 26 ก.ย. 2555 09.00
2 000011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านส้าน ห้อง ห้องคอมดิวเตอร์ 26 ก.ย. 2555 13.00-16.00
3 000012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ห้อง เต้นท์ T127-28 26 ก.ย. 2555 09.00
4 000016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ห้อง ศูนย์วิชาการ 26 ก.ย. 2555 09.00-16.00
5 000018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ห้อง เต้นท์ T127-28 26 ก.ย. 2555 13.00
6 000022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ห้อง เต้นท์ T29-30 26 ก.ย. 2555 13.00
7 000020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ห้องคอมดิวเตอร์ 1 26 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร ห้อง ห้องคอมดิวเตอร์ 26 ก.ย. 2555 13.00-16.00
9 000024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร ห้อง ห้องคอมดิวเตอร์ 26 ก.ย. 2555 09.00-12.00
10 000033 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ห้อง เต้นท์ T19-25 26 ก.ย. 2555 09.00
11 000028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ห้องคอมดิวเตอร์ 3 26 ก.ย. 2555 09.00-16.00
12 000048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ห้อง เต้นท์ T20-22 26 ก.ย. 2555 09.00
13 000067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ห้อง เต้นท์ T29-30 26 ก.ย. 2555 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000052 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 8 ห้อง ป.5/1 26 ก.ย. 2555 09.00
2 000053 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 8 ห้อง ป.5/2 26 ก.ย. 2555 09.00
3 000055 Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 8 ห้อง ป.5/3 26 ก.ย. 2555 09.00
4 000056 Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 8 ห้อง ป.2/2 26 ก.ย. 2555 09.00
5 000060 Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 8 ห้อง ป.2/3 26 ก.ย. 2555 09.00
6 000064 การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 4 ห้อง ป.3/1 26 ก.ย. 2555 09.00
7 000704 Crossword ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 4 ห้อง ป.3/2-3 26 ก.ย. 2555 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สนามฟุตบอล เทศบาลตำบลปัว ชั้น ป.1-3 26 ก.ย. 2555 09.00
2 000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 สนามฟุตบอล เทศบาลตำบลปัว ชั้น ป.4-6 26 ก.ย. 2555 09.00
3 000071 สภานักเรียน ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ชั้น ป.1-6 ห้อง ห้องเสี้ยวดอกขาว 26 ก.ย. 2555 09.00
4 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านส้าน ชั้น ป.4-6 ห้อง หอประชุมใหญ่ 26 ก.ย. 2555 09.00
5 000511 Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 4 ชั้น ป.1-6 ห้อง ป.3/2-3 26 ก.ย. 2555 09.00
6 000510 A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนวรนคร ชั้น ป.1-6 ห้อง ป.3/1 - 3 26 ก.ย. 2555 09.00
7 000512 คำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านส้าน ชั้น ป.1-6 ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทย์-คณิต 26 ก.ย. 2555 09.00
8 000509 ซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนวรนคร ชั้น ป.1-6 ห้อง ป.2/1 ,3 26 ก.ย. 2555 09.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนวรนคร อาคาร 5 ชั้น 2 26 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนวรนคร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 1/1-2,2/1-2 26 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนวรนคร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 2/3 26 ก.ย. 2555 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 2, ศน.นิพนธ์ สารถ้อย
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]