หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   25 ก.ย. 2555   26 ก.ย. 2555   27 ก.ย. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 25 ก.ย. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000032 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคาร 2 ชั้น ม.1-3 ห้อง ป.3 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคาร 3 ชั้น ม.1-3 ห้อง ป.6 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้องสมุด AIA ชั้น ม.1-3 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้องสมุด AIA ชั้น ม.1-3 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
5 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคาร 2 ชั้น ม.1-3 ห้อง ป.1-2 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคารมัธยม ชั้น ม.1-3 ห้อง ม.2 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคารมัธยม ชั้นล่าง ชั้น ม.1-3 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 5 ชั้น ม.1-3 ห้อง คอมพิวเตอร์มัธยม 25 ก.ย. 2555 09.00
4 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคารมัธยม ชั้น ม.1-3 ห้อง ม.3 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000085 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคาร 3 ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้องวิทย์ 25 ก.ย. 2555 09.00-16.00
2 000091 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ โรงอาหาร ชั้น ม.1-3 25 ก.ย. 2555 09.00
3 000094 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ โรงอาหาร ชั้น ม.1-3 25 ก.ย. 2555 09.00
4 000096 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ โรงอาหาร ชั้น ม.1-3 25 ก.ย. 2555 13.00
5 000100 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ โรงอาหาร ชั้น ม.1-3 25 ก.ย. 2555 09.00
6 000190 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สนามเคารพธงชาติ ชั้น ม.1-3 25 ก.ย. 2555 09.00
7 000191 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สนามเคารพธงชาติ ชั้น ม.1-3 25 ก.ย. 2555 13.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคารมัธยม ชั้น ม.1-3 ห้อง ม.1 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
2 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้องสังคม 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ เวที โรงอาหาร ชั้น ม.1-3 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคาร 1 ชั้น ม.1-3 ห้อง ลูกเสือ 25 ก.ย. 2555 09.00-16.00
5 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคาร 1 ชั้น ม.1-3 ห้อง เด็กพิเศษ 25 ก.ย. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000390 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้อง สนามฟุตซอล 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000392 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคารมัธยม ห้อง ชั้นล่าง 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
3 000394 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคารมัธยม ห้อง ห้อง ม.1 25 ก.ย. 2555 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000271 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคาร 2 ห้อง ป.1 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
2 000297 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคาร 2 ห้อง ห้อง ป.2 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
3 000300 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคาร 2 ห้อง ห้อง ป.3 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
4 000309 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคาร 3 ห้อง ห้อง ป.4 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
5 000310 วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคาร 3 ห้อง ห้อง ป.5 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
6 000313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคาร 3 ห้อง ห้อง ป.6 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
7 000328 ซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ เวทีกลาง โรงยิม 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000330 ซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ เวทีกลาง โรงยิม 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
9 000332 จะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ เวทีกลาง โรงยิม 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
10 000334 ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ เวทีกลาง โรงยิม 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
11 000336 ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ เวทีกลาง โรงยิม 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
12 000338 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ เวทีกลาง โรงยิม 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
13 000353 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ เวทีกลาง โรงยิม 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
14 000371 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ เวทีกลาง โรงยิม 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
15 000364 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ เวทีกลาง โรงยิม 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
16 000368 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ เวทีกลาง โรงยิม 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
17 000603 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ เวทีกลาง โรงยิม 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
18 000605 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ เวทีกลาง โรงยิม 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
19 000373 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ เวทีกลาง โรงยิม 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
20 000374 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ เวทีกลาง โรงยิม 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
21 000601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ เวทีกลาง โรงยิม 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
22 000377 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ เวทีกลาง โรงยิม 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
23 000379 ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ เวทีกลาง โรงยิม 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
24 000396 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ เวทีกลาง โรงยิม 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
25 000399 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ เวทีกลาง โรงยิม 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
26 000400 แสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ เวทีกลาง โรงยิม 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้อง โรงฝึกงาน 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร ห้อง ห้องคอมดิวเตอร์ 25 ก.ย. 2555 09.00-16.00
3 000004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้อง โรงฝึกงาน 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
4 000013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคาร 2 ห้อง ภาษาไทย 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร ห้องคอมพิวเตอร์ 25 ก.ย. 2555 09.00-14.00
6 000019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้อง เต้นท์ 1-4 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้อง เต้นท์ 1-4 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
9 000027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้อง โรงรถครู 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
10 000025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ห้องคอมพิวเตอร์ 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
11 000034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้อง โรงรถครู 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
12 000050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้อง โรงรถครู 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
13 000029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
14 000068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้อง เต้นท์ 5 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
15 000044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
16 000049 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านส้าน ห้องคอมพิวเตอร์ 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000054 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคาร 1 ห้อง ห้องดนตรี 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000057 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคารมัธยม ห้อง ห้อง ม.3 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
3 000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคาร 1 ห้อง ห้องดนตรี 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
4 000061 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคารมัธยม ห้อง ห้อง ม.2 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
5 000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้อง เวทีโรงอาหาร 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000065 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้อง เวทีโรงอาหาร 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
7 000066 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 1 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000062 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้อง สนามข้างโรงรถ 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000070 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคารเฉลิมราช ห้อง ห้องมรกต 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000092 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคารเฉลิมราช ห้อง ห้องมรกต 25 ก.ย. 2555 09.00
4 000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้องสมุด อาคารเฉลิมราช ชั้น ม.1-3 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000513 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคารอนุบาล ชั้น ม.1-3 ห้อง อนุบาล 1 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000514 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคารอนุบาล ชั้น ม.1-3 ห้อง อนุบาล 2 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000515 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคารอนุบาล ชั้น ม.1-3 ห้อง อนุบาล 1 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000516 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคารมัธยม ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 2, ศน.นิพนธ์ สารถ้อย
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]