หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   25 ก.ย. 2555   26 ก.ย. 2555   27 ก.ย. 2555   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านส้าน ชั้น ป.1-3 ห้อง ม.1/1 26 ก.ย. 2555 09.00
2 000031 การอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านส้าน ชั้น ป.4-6 ห้อง ม.1/2 26 ก.ย. 2555 09.00
3 000032 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคาร 2 ชั้น ม.1-3 ห้อง ป.3 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านส้าน ชั้น ป.1-3 ห้อง ม.2 26 ก.ย. 2555 09.00
5 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านส้าน ชั้น ป.4-6 ห้อง ม.3 26 ก.ย. 2555 09.00
6 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคาร 3 ชั้น ม.1-3 ห้อง ป.6 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านส้าน ชั้น ป.1-3 ห้อง อนุบาล 1-2 26 ก.ย. 2555 09.00
8 000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านส้าน ห้องสมุด ชั้น ป.4-6 26 ก.ย. 2555 09.00
9 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้องสมุด AIA ชั้น ม.1-3 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
10 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้องสมุด AIA ชั้น ม.1-3 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
11 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านส้าน ชั้น ป.4-6 ห้อง ป.5-6 26 ก.ย. 2555 09.00
12 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคาร 2 ชั้น ม.1-3 ห้อง ป.1-2 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวรนคร ชั้น ป.1-3 ห้อง ป.4/1-2 26 ก.ย. 2555 09.00
2 000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร ชั้น ป.4-6 ห้อง ป.5/1-2 26 ก.ย. 2555 09.00
3 000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคารมัธยม ชั้น ม.1-3 ห้อง ม.2 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร ชั้น ป.4-6 ห้อง ป.6/2, ป.5/3 26 ก.ย. 2555 09.00
5 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคารมัธยม ชั้นล่าง ชั้น ม.1-3 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร อาคาร 4 ชั้น ป.4-6 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 26 ก.ย. 2555 09.00
7 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 5 ชั้น ม.1-3 ห้อง คอมพิวเตอร์มัธยม 25 ก.ย. 2555 09.00
8 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนวรนคร อาคาร 4 ชั้น 1 ชั้น ป.1-3 ห้อง ช่อเอื้อง 26 ก.ย. 2555 09.00
9 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร อาคาร 4 ชั้น 1 ชั้น ป.4-6 ห้อง ช่อเอื้อง 26 ก.ย. 2555 13.00
10 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคารมัธยม ชั้น ม.1-3 ห้อง ม.3 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000086 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 5 ชั้น ป.4-6 ห้อง ม.2/1-2 26 ก.ย. 2555 09.00
2 000085 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคาร 3 ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้องวิทย์ 25 ก.ย. 2555 09.00-16.00
3 000090 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 8 ชั้น ป.4-6 ห้อง ห้องประชุมลีลาวดี 26 ก.ย. 2555 09.00
4 000091 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ โรงอาหาร ชั้น ม.1-3 25 ก.ย. 2555 09.00
5 000093 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 8 ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้องประชุมลีลาวดี 26 ก.ย. 2555 09.00
6 000094 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ โรงอาหาร ชั้น ม.1-3 25 ก.ย. 2555 09.00
7 000095 Science Show ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 8 ชั้น ป.4-6 ห้อง ห้องประชุมลีลาวดี 26 ก.ย. 2555 13.00
8 000096 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ โรงอาหาร ชั้น ม.1-3 25 ก.ย. 2555 13.00
9 000099 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 8 ชั้น ป.1-6 ห้อง ห้องประชุมลีลาวดี 26 ก.ย. 2555 13.00
10 000100 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ โรงอาหาร ชั้น ม.1-3 25 ก.ย. 2555 09.00
11 000174 เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น ป.1-3 26 ก.ย. 2555 09.00
12 000181 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น ป.4-6 26 ก.ย. 2555 10.30
13 000184 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น ป.4-6 26 ก.ย. 2555 13.00
14 000190 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สนามเคารพธงชาติ ชั้น ม.1-3 25 ก.ย. 2555 09.00
15 000191 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สนามเคารพธงชาติ ชั้น ม.1-3 25 ก.ย. 2555 13.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านร้อง ห้องประชุม ชั้น ป.1-3 26 ก.ย. 2555 09.00
2 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้องประชุม ชั้น ป.4-6 26 ก.ย. 2555 09.00
3 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคารมัธยม ชั้น ม.1-3 ห้อง ม.1 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
4 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เต๊นท์ T1-T5 ชั้น ป.1-3 26 ก.ย. 2555 09.00
5 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เต๊นท์ T1-T5 ชั้น ป.4-6 26 ก.ย. 2555 09.00
6 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เต๊นท์ T1-T5 ชั้น ม.1-3 26 ก.ย. 2555 09.00
7 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้องประชุม ชั้น ป.1-6 26 ก.ย. 2555 13.00
8 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้องสังคม 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
9 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง หอประชุม ชั้น ป.1-6 26 ก.ย. 2555 09.00
10 000150 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
11 000152 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง หอประชุม ชั้น ป.1-6 26 ก.ย. 2555 09.00
12 000153 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
13 000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านร้อง ชั้น ป.1-3 ห้อง จริยะ 26 ก.ย. 2555 09.00
14 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ชั้น ป.4-6 ห้อง ห้องศิลป 26 ก.ย. 2555 09.00
15 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ เวที โรงอาหาร ชั้น ม.1-3 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
16 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านร้อง ห้องสมุด ชั้น ป.1-3 26 ก.ย. 2555 09.00
17 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ห้องสมุด ชั้น ป.4-6 26 ก.ย. 2555 13.00
18 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคาร 1 ชั้น ม.1-3 ห้อง ลูกเสือ 25 ก.ย. 2555 09.00-16.00
19 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง ชั้น ป.1-6 ห้อง จริยะ 26 ก.ย. 2555 13.00
20 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคาร 1 ชั้น ม.1-3 ห้อง เด็กพิเศษ 25 ก.ย. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000389 แอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าหัด ห้อง ลานคอนกรีต 26 ก.ย. 2555 09.00
2 000390 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้อง สนามฟุตซอล 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000391 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าหัด ห้อง ห้องเรียน 26 ก.ย. 2555 09.00
4 000392 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคารมัธยม ห้อง ชั้นล่าง 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
5 000393 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าหัด ห้อง ห้องเรียน 26 ก.ย. 2555 09.00
6 000394 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคารมัธยม ห้อง ห้อง ม.1 25 ก.ย. 2555 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000262 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เต๊นท์ T14-16 ชั้น ป.1-3 26 ก.ย. 2555 09.00
2 000263 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เต๊นท์ T17-19 ชั้น ป.4-6 26 ก.ย. 2555 09.00
3 000265 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ชั้น ม.1-3 ห้อง ภาษาไทย (เดิม) 26 ก.ย. 2555 13.00-16.00
4 000268 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เต๊นท์ T10-11 ชั้น ป.1-3 26 ก.ย. 2555 09.00
5 000269 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เต๊นท์ T12-13 26 ก.ย. 2555 09.00
6 000271 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคาร 2 ห้อง ป.1 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
7 000297 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคาร 2 ห้อง ห้อง ป.2 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
8 000300 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคาร 2 ห้อง ห้อง ป.3 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
9 000307 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เต็นท์ T20-22 ห้อง T20-22 26 ก.ย. 2555 09.00
10 000308 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เต็นท์ T23-25 ห้อง T23-25 26 ก.ย. 2555 09.00
11 000309 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคาร 3 ห้อง ห้อง ป.4 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
12 000310 วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคาร 3 ห้อง ห้อง ป.5 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
13 000311 ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เต็นท์ ห้อง T 14-16 26 ก.ย. 2555 13.00
14 000312 ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เต็นท์ ห้อง T 17-19 26 ก.ย. 2555 13.00
15 000313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคาร 3 ห้อง ห้อง ป.6 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
16 000314 ระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง หอประชุม 26 ก.ย. 2555 13.00
17 000315 ระนาดเอก ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
18 000316 ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง หอประชุม 26 ก.ย. 2555 13.00
19 000317 ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
20 000323 ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง หอประชุม 26 ก.ย. 2555 13.00
21 000324 ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
22 000325 ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง หอประชุม 26 ก.ย. 2555 13.00
23 000326 ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
24 000327 ซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง หอประชุม 26 ก.ย. 2555 13.00
25 000328 ซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ เวทีกลาง โรงยิม 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
26 000329 ซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง หอประชุม 26 ก.ย. 2555 13.00
27 000330 ซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ เวทีกลาง โรงยิม 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
28 000331 จะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง หอประชุม 26 ก.ย. 2555 13.00
29 000332 จะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ เวทีกลาง โรงยิม 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
30 000333 ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง หอประชุม 26 ก.ย. 2555 13.00
31 000334 ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ เวทีกลาง โรงยิม 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
32 000335 ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง หอประชุม 26 ก.ย. 2555 13.00
33 000336 ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ เวทีกลาง โรงยิม 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
34 000337 ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เวทีกลาง 26 ก.ย. 2555 13.00
35 000338 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ เวทีกลาง โรงยิม 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
36 000339 วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง หอประชุม 26 ก.ย. 2555 13.00
37 000340 วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านร้อง หอประชุม 26 ก.ย. 2555 13.00
38 000341 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง หอประชุม 26 ก.ย. 2555 13.00
39 000342 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
40 000343 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง หอประชุม 26 ก.ย. 2555 13.00
41 000344 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
42 000345 วงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านร้อง หอประชุม 26 ก.ย. 2555 13.00
43 000346 วงอังกะลุง ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
44 000347 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
45 000348 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
46 000352 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เวทีกลาง 26 ก.ย. 2555 09.00
47 000353 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ เวทีกลาง โรงยิม 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
48 000370 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เวทีกลาง 26 ก.ย. 2555 09.00
49 000371 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ เวทีกลาง โรงยิม 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
50 000357 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เวทีกลาง 27 ก.ย. 2555 10.30
51 000360 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เวทีกลาง 27 ก.ย. 2555 10.30
52 000364 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ เวทีกลาง โรงยิม 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
53 000368 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ เวทีกลาง โรงยิม 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
54 000602 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เวทีกลาง 27 ก.ย. 2555 10.30
55 000369 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เวทีกลาง 27 ก.ย. 2555 10.30
56 000603 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ เวทีกลาง โรงยิม 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
57 000604 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เวทีกลาง 27 ก.ย. 2555 10.30
58 000372 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เวทีกลาง 27 ก.ย. 2555 10.30
59 000605 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ เวทีกลาง โรงยิม 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
60 000373 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ เวทีกลาง โรงยิม 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
61 000374 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ เวทีกลาง โรงยิม 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
62 000375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เวทีกลาง 26 ก.ย. 2555 13.00
63 000601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ เวทีกลาง โรงยิม 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
64 000376 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 27 ก.ย. 2555 09.00-10.30
65 000377 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ เวทีกลาง โรงยิม 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
66 000378 ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 27 ก.ย. 2555 09.00-10.30
67 000379 ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ เวทีกลาง โรงยิม 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
68 000395 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 27 ก.ย. 2555 09.00-10.30
69 000396 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ เวทีกลาง โรงยิม 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
70 000398 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 27 ก.ย. 2555 09.00-10.30
71 000399 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ เวทีกลาง โรงยิม 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
72 000400 แสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ เวทีกลาง โรงยิม 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
73 000404 มายากล ม.1-ม.6
-
00.00-00.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านส้าน ชั้น ป-1-3 ห้อง ห้องคอมดิวเตอร์ 26 ก.ย. 2555 09.00
2 000001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ห้อง เต้นท์ T10-11 27 ก.ย. 2555 09.00
3 000235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ หอประชุมเอนกประสงค์ 27 ก.ย. 2555 09.00-16.00
4 000238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ หอประชุมเอนกประสงค์ 27 ก.ย. 2555 09.00-16.00
5 000006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้อง โรงฝึกงาน 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ห้อง เต้นท์ T12-13 27 ก.ย. 2555 09.00
7 000243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ หอประชุมเอนกประสงค์ 27 ก.ย. 2555 09.00-16.00
8 000004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้อง โรงฝึกงาน 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
9 000005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร ห้อง ห้องคอมดิวเตอร์ 25 ก.ย. 2555 09.00-16.00
10 000247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ หอประชุมเอนกประสงค์ 27 ก.ย. 2555 09.00-16.00
11 000011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านส้าน ห้อง ห้องคอมดิวเตอร์ 26 ก.ย. 2555 13.00-16.00
12 000012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ห้อง เต้นท์ T127-28 26 ก.ย. 2555 09.00
13 000013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคาร 2 ห้อง ภาษาไทย 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
14 000018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ห้อง เต้นท์ T127-28 26 ก.ย. 2555 13.00
15 000016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ห้อง ศูนย์วิชาการ 26 ก.ย. 2555 09.00-16.00
16 000250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง หอประชุมเอนกประสงค์ 27 ก.ย. 2555 09.00-16.00
17 000019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้อง เต้นท์ 1-4 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
18 000251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
19 000017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร ห้องคอมพิวเตอร์ 25 ก.ย. 2555 09.00-14.00
20 000022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ห้อง เต้นท์ T29-30 26 ก.ย. 2555 13.00
21 000020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ห้องคอมดิวเตอร์ 1 26 ก.ย. 2555 09.00-12.00
22 000021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนวรนคร ห้อง ห้องคอมดิวเตอร์ 26 ก.ย. 2555 13.00-16.00
23 000023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้อง เต้นท์ 1-4 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
24 000024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนวรนคร ห้อง ห้องคอมดิวเตอร์ 26 ก.ย. 2555 09.00-12.00
25 000026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ห้อง เต้นท์ T14-18 27 ก.ย. 2555 09.00
26 000027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้อง โรงรถครู 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
27 000033 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ห้อง เต้นท์ T19-25 26 ก.ย. 2555 09.00
28 000025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ห้องคอมพิวเตอร์ 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
29 000034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้อง โรงรถครู 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
30 000028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้อง ห้องคอมดิวเตอร์ 3 26 ก.ย. 2555 09.00-16.00
31 000048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ห้อง เต้นท์ T20-22 26 ก.ย. 2555 09.00
32 000029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
33 000050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้อง โรงรถครู 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
34 000067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ห้อง เต้นท์ T29-30 26 ก.ย. 2555 09.00
35 000068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้อง เต้นท์ 5 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
36 000044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
37 000049 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านส้าน ห้องคอมพิวเตอร์ 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000052 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 8 ห้อง ป.5/1 26 ก.ย. 2555 09.00
2 000053 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 8 ห้อง ป.5/2 26 ก.ย. 2555 09.00
3 000054 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคาร 1 ห้อง ห้องดนตรี 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000055 Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 8 ห้อง ป.5/3 26 ก.ย. 2555 09.00
5 000056 Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 8 ห้อง ป.2/2 26 ก.ย. 2555 09.00
6 000057 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคารมัธยม ห้อง ห้อง ม.3 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
7 000058 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
8 000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคาร 1 ห้อง ห้องดนตรี 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
9 000060 Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 8 ห้อง ป.2/3 26 ก.ย. 2555 09.00
10 000061 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคารมัธยม ห้อง ห้อง ม.2 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
11 000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้อง เวทีโรงอาหาร 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
12 000064 การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 4 ห้อง ป.3/1 26 ก.ย. 2555 09.00
13 000065 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้อง เวทีโรงอาหาร 25 ก.ย. 2555 13.00-16.00
14 000066 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 1 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
15 000704 Crossword ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 4 ห้อง ป.3/2-3 26 ก.ย. 2555 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สนามฟุตบอล เทศบาลตำบลปัว ชั้น ป.1-3 26 ก.ย. 2555 09.00
2 000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 สนามฟุตบอล เทศบาลตำบลปัว ชั้น ป.4-6 26 ก.ย. 2555 09.00
3 000062 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้อง สนามข้างโรงรถ 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000071 สภานักเรียน ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ชั้น ป.1-6 ห้อง ห้องเสี้ยวดอกขาว 26 ก.ย. 2555 09.00
5 000070 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคารเฉลิมราช ห้อง ห้องมรกต 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000092 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคารเฉลิมราช ห้อง ห้องมรกต 25 ก.ย. 2555 09.00
7 000087 กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
8 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านส้าน ชั้น ป.4-6 ห้อง หอประชุมใหญ่ 26 ก.ย. 2555 09.00
9 000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ ห้องสมุด อาคารเฉลิมราช ชั้น ม.1-3 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
10 000511 Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคาร 4 ชั้น ป.1-6 ห้อง ป.3/2-3 26 ก.ย. 2555 09.00
11 000513 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคารอนุบาล ชั้น ม.1-3 ห้อง อนุบาล 1 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
12 000510 A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนวรนคร ชั้น ป.1-6 ห้อง ป.3/1 - 3 26 ก.ย. 2555 09.00
13 000514 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคารอนุบาล ชั้น ม.1-3 ห้อง อนุบาล 2 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
14 000512 คำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านส้าน ชั้น ป.1-6 ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทย์-คณิต 26 ก.ย. 2555 09.00
15 000515 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคารอนุบาล ชั้น ม.1-3 ห้อง อนุบาล 1 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00
16 000509 ซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนวรนคร ชั้น ป.1-6 ห้อง ป.2/1 ,3 26 ก.ย. 2555 09.00
17 000516 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อาคารมัธยม ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 25 ก.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000706 ประกวดเล่านิทาน ประเภทสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์
-
2 000088 การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
3 000075 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
4 000080 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
5 000084 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
6 000074 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
7 000079 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
8 000707 ประกวดเล่านิทาน ประเภทสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์
-
9 000089 การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
10 000081 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
11 000709 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ บกพร่องทางด้านสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาวงศ์
-
12 000710 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาวงศ์
-
13 000708 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาวงศ์
-
14 000097 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
15 000104 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
16 000098 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
17 000105 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
18 000101 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
19 000108 หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
20 000109 หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
21 000112 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
22 000118 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
23 000110 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
24 000116 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
25 000114 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
26 000120 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
27 000115 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
28 000121 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
29 000113 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
30 000119 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
31 000111 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
32 000117 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
33 000712 มารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาวงศ์
-
34 000711 มารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางด้านสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาวงศ์
-
35 000131 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
36 000127 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
37 000135 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
38 000128 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
39 000136 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
40 000713 แอโรบิค บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาวงศ์
-
41 000714 แอโรบิค บกพร่องทางด้านสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาวงศ์
-
42 000157 เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
43 000137 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
44 000140 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
45 000138 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
46 000151 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
47 000139 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
48 000715 การแข่งขันทำอาหาร บกพร่องทางด้านสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาวงศ์
-
49 000716 การแข่งขันทำอาหาร บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาวงศ์
-
50 000160 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
51 000158 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
52 000161 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
53 000159 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
54 000162 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
55 000718 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)บกพร่องทางดานสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาวงศ์
-
56 000717 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาวงศ์
-
57 000163 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
58 000171 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
59 000167 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
60 000168 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
61 000720 การแข่งขันร้อยมาลัยดอกไม้สด บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาวงศ์
-
62 000175 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
63 000178 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
64 000172 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
65 000176 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
66 000173 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
67 000177 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
68 000195 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
69 000719 การแข่งขันร้อยมาลัยดอกไม้สด บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาวงศ์
-
70 000182 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
71 000186 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
72 000179 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
73 000183 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
74 000180 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
75 000185 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
76 000196 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
77 000192 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
78 000197 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
79 000705 ประกวดเล่านิทาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์
-
80 000721 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาวงศ์
-
81 000231 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางด้านสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาวงศ์
-
00.00-00.00
82 000213 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
83 000209 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
84 000214 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
85 000208 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
86 000204 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
87 000220 การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
88 000223 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางด้านสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
89 000731 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาวงศ์
-
90 000226 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
91 000224 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
92 000227 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
93 000225 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
94 000723 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาวงศ์
-
95 000722 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม บกพร่องทางด้านสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาวงศ์
-
96 000228 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
00.00-00.00
97 000229 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
98 000232 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
99 000230 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
100 000724 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาวงศ์
-
101 000236 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
102 000248 วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
103 000233 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
104 000241 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
105 000239 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
106 000240 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
107 000237 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
108 000249 วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
109 000234 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
110 000242 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
111 000725 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ บกพร่องทางด้านสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาวงศ์
-
112 000257 รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
113 000255 รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
114 000253 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
115 000266 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
116 000254 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
117 000267 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
118 000258 รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
119 000256 รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
120 000726 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางด้านร่างกาย) ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาวงศ์
-
121 000729 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางด้านสติปัญญา) ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาวงศ์
-
122 000727 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางด้านการมองเห็น) ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาวงศ์
-
123 000730 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางด้านการเรียนรู้) ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาวงศ์
-
124 000728 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ออทิสติก) ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านนาวงศ์
-
125 000275 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
126 000280 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
127 000276 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
128 000274 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
129 000277 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
130 000283 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
131 000291 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
132 000281 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
133 000287 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
134 000285 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
135 000286 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
136 000284 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
137 000292 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
138 000282 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
139 000288 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนวรนคร อาคาร 5 ชั้น 2 26 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนวรนคร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 1/1-2,2/1-2 26 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนวรนคร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 2/3 26 ก.ย. 2555 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 2, ศน.นิพนธ์ สารถ้อย
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]