หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
ณ สฟป.มค 3 จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 15-19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   12 ธ.ค. 2555   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
2 000031 การอ่าน ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
3 000032 การอ่าน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
4 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
5 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
6 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
7 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
8 000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
9 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
10 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
11 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
12 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
2 000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
3 000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
4 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
5 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
6 000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
7 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
8 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
9 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
10 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000086 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
2 000085 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
3 000090 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
4 000091 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
5 000093 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
6 000094 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
7 000095 Science Show ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
8 000096 Science Show ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
9 000099 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
10 000100 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
11 000174 เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
12 000181 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
13 000184 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
14 000190 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
15 000191 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
2 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
3 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
4 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
5 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
6 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
7 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
8 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
9 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
10 000150 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
11 000152 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
12 000153 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
13 000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
14 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
15 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
16 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
17 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
18 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
19 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
20 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000389 แอโรบิก ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
2 000390 แอโรบิก ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
3 000391 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
4 000392 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
5 000393 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
6 000394 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000262 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
2 000263 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
3 000265 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
4 000268 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
5 000269 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
6 000271 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
7 000297 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
8 000300 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
9 000307 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
10 000308 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
11 000309 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
12 000310 วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
13 000311 ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
14 000312 ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
15 000313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
16 000314 ระนาดเอก ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
17 000315 ระนาดเอก ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
18 000316 ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
19 000317 ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
20 000323 ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
21 000324 ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
22 000325 ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
23 000326 ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
24 000327 ซอด้วง ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
25 000328 ซอด้วง ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
26 000329 ซออู้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
27 000330 ซออู้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
28 000331 จะเข้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
29 000332 จะเข้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
30 000333 ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
31 000334 ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
32 000335 ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
33 000336 ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
34 000337 ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
35 000338 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
36 000339 วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
37 000340 วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
38 000341 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
39 000342 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
40 000343 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
41 000344 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
42 000345 วงอังกะลุง ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
43 000346 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
44 000347 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
45 000348 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
46 000352 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
47 000353 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
48 000370 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
49 000371 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
50 000357 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
51 000360 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
52 000364 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
53 000368 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
54 000602 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
55 000369 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
56 000603 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
57 000604 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
58 000372 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
59 000605 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
60 000373 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
61 000374 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
62 000375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
63 000601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
64 000376 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
65 000377 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
66 000378 ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
67 000379 ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
68 000395 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
69 000396 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
70 000398 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
71 000399 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
72 000400 แสดงตลก ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
73 000404 มายากล ม.1-ม.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
2 000001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
3 000235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
4 000006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
5 000238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
6 000003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
7 000243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
8 000247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
9 000004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
10 000005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
11 000011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
12 000012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
13 000013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
14 000018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
15 000016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
16 000250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
17 000019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
18 000251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
19 000017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
20 000022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
21 000020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
22 000021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
23 000023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
24 000024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
25 000026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
26 000027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
27 000033 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
28 000025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
29 000034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
30 000028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
31 000048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
32 000050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
33 000029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
34 000067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
35 000068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
36 000044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
37 000049 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000052 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
2 000053 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
3 000054 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
4 000055 Spelling Bee ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
5 000056 Spelling Bee ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
6 000057 Spelling Bee ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
7 000058 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
8 000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
9 000060 Multi Skills Competition ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
10 000061 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
11 000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
12 000064 การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
13 000065 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
14 000066 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
2 000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
3 000062 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
4 000071 สภานักเรียน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
5 000070 สภานักเรียน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
6 000092 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
7 000087 กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
8 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
9 000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542 00.00-00.00
10 000511 Cross word ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
11 000513 Cross word ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
12 000510 A Math ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
13 000514 A Math ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
14 000512 คำคม ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
15 000515 คำคม ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
16 000509 ซูโดกุ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
17 000516 ซูโดกุ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000075 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
2 000088 การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
3 000080 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
4 000084 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
5 000704 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
6 000089 การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
7 000081 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
8 000705 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
9 000074 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
10 000079 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
11 000101 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
12 000105 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
13 000098 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
14 000104 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
15 000097 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
16 000108 หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 30 พ.ย. 542
17 000109 หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
18 000116 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
19 000110 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
20 000118 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
21 000112 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
22 000120 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
23 000114 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
24 000119 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
25 000113 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
26 000121 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
27 000115 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
28 000117 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
29 000111 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
30 000135 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
31 000127 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
32 000131 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
33 000136 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
34 000128 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
35 000151 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
36 000138 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
37 000140 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
38 000137 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
39 000157 เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
40 000139 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
41 000162 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
42 000159 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
43 000161 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
44 000158 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
45 000160 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
46 000168 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
47 000167 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
48 000171 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
49 000163 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
50 000176 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
51 000172 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
52 000178 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
53 000175 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
54 000177 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
55 000173 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
56 000183 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
57 000179 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
58 000186 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
59 000182 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
60 000185 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
61 000180 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
62 000197 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
63 000192 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
64 000196 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
65 000195 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
66 000209 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
67 000214 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
68 000208 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
69 000213 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
70 000204 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
71 000220 การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
72 000225 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
73 000227 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
74 000224 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
75 000226 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
76 000223 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
77 000229 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
78 000232 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
79 000230 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
80 000228 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
81 000231 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
82 000236 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
83 000248 วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
84 000233 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
85 000241 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
86 000239 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
87 000240 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
88 000237 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
89 000249 วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
90 000234 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
91 000242 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
92 000266 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
93 000257 รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
94 000255 รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
95 000253 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
96 000256 รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
97 000254 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
98 000267 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
99 000258 รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
100 000275 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
101 000280 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
102 000276 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
103 000274 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
104 000277 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 30 พ.ย. 542
105 000283 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
106 000291 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
107 000281 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
108 000287 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
109 000285 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 30 พ.ย. 542
110 000286 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
111 000284 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
112 000292 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
113 000282 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542
114 000288 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 30 พ.ย. 542

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 30 พ.ย. 542
2 000702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 30 พ.ย. 542
3 000703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 30 พ.ย. 542

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]