สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงรักษ์จิรา  ประตินัง
 
1. นางอุมาพร  สุริยา
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงสุพิน  จิตร์จันทึก
 
1. นางสาวอัจฉรารัตน์  โพธิ์พยัคฆ์
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 25    
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนุชจรินทร์   สุวะโก
 
1. นางสาวมิทิณี  แวงแสน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงณิชนันท์  จันทะบุดดา
2. เด็กหญิงพรนิดา  ทาเพียร์
3. เด็กหญิงรัชนีพร  ไชยเวช
4. เด็กหญิงอภิญญา  เวียงใต้
5. เด็กหญิงอาธิติยา  รุ่งรัตน์
 
1. นางปริศนา  ยอดสะเทิน
2. นางสาวสุภาพร  ท่อนเสาร์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกพร  แดงกันจัน
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ยอดจำปี
3. เด็กหญิงกรรณิการ์  มาตมูล
4. เด็กหญิงกาจนา  ผาสุข
5. เด็กหญิงบุญพา  สีทอง
6. เด็กหญิงประภาพร  คำบาง
7. เด็กหญิงวงสนา  สีทอง
8. เด็กชายสกล  คุ้มสุวรรณ
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  ผ่อนผาแดง
10. เด็กหญิงสุธิดา  เครือจันทร์
11. เด็กหญิงสุวนันท์  พันลอ
12. เด็กหญิงอาทิตติญา  สิมมะลี
13. เด็กหญิงอาทิตยา  ไชยอินสูญ
14. เด็กหญิงเบณมาศ  สุขศิริ
 
1. นางมุทิณี  แวงแสน
2. นางสุภาพร  สุริยา
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑    
8 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9    
9 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกรุงกฤษ   ผลผาเลิศ
 
1. นางอุไรวรรณ   ล่อดงบัง
 
10 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กชายสุปรียา   เวียงใต้
 
1. นางอุไรวรรณ   ล่อดงบัง
 
11 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงวาสนา  สีทอง
 
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 74.68 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑    
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 4