สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงศุภนิดา  ก้อนคำใหญ่
 
1. นางฉวีวรรณ  อะโน
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 63 ทองแดง 5 1. เด็กชายธนบูรณ์  สิงห์คะนอง
 
1. นางฉวีวรรณ  อะโน
 
3 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 81 ทอง 11 1. เด็กชายจักรรินทร์   เพ็งเภา
 
1. นายชัยชาญ   อะโน
 
4 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กชายปวิทัศน์   เวียงสุวัฒนา
 
1. นายชัยชาญ   อะโน
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงมนธิรา  ชาติไธสงค์
 
1. นางฉวีวรรณ  อะโน