สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงจีริกา  พจมาร
 
1. นางนวลฉวี  บึงมุม
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงปาริชาติ  โคกศรีอำนวย
 
1. นางนวลฉวี  บึงมุม
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพรพรรณ  สีมา
2. เด็กหญิงอรพรรณ  สีมา
 
1. นางนวลฉวี  บึงมุม
2. นายสุเมธ  ศรีอ่อนหล้า
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 13    
5 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง 10    
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 14 1. เด็กชายอุดม  เต็นตารัมย์
 
1. นางอรทัย  บุบผา
 
7 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 23    
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกมชาญ  นามพิลา
2. เด็กหญิงกันตนา  มูลตรี
3. เด็กหญิงกุลธิดา  หงส์สาหิน
4. เด็กหญิงกุสุมา  มีเทียม
5. เด็กชายธีรภัทร์  อุปมี
6. เด็กชายประดิษฐ์  เีพียรศิริ
7. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  กามุตเสน
8. เด็กหญิงวรัญชรี  วงศ์ล่าม
9. เด็กชายวิทยา  ฉัตรรักษา
10. เด็กหญิงวิยดา  ชัยนา
11. เด็กหญิงวิรดา  สมศรี
12. เด็กชายศักดินนท์  ชูช่วย
13. เด็กหญิงสมฤดี  ถาวร
14. เด็กหญิงสุชาดา  สุขศรี
15. เด็กหญิงสุทธิดา  อภัยไธสง
16. เด็กชายอนุรักษ์  บุตโยธี
17. เด็กชายอภิวัฒน์  บุญเฮ้า
18. เด็กหญิงอรดา  นามวิชัย
19. เด็กหญิงอริศรา  จินดาศิริพันธ์
20. เด็กหญิงเกสรา  แทนไธสง
 
1. นางบังอร  สมบัติ
2. นางประนอม  ทวดอาจ
3. นางวัฒนา  ดุลยเกียรติ
4. นายสนั่น  เอกชาตรี
5. นางเพ็ญศรี  สำโรงแสง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ยอดบุตร
 
1. นางปราณี  มติกรกุล
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 9 1. เด็กหญิงมธุลิน  พูลวงษ์
 
1. นางบังอร  สมบัติ
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8    
12 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง 7 1. เด็กชายนิรมล   จุรัมย์
 
1. นายวสันต์ศิลป์    พะยังเฆ
 
13 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงชนาภา   แทนนำ
 
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.36 ทอง 5 1. เด็กหญิงวาสนา   สัตถาวะโห
 
1. นางเพ็ญศรี   สำโรงแสง
 
15 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงโยศิตา   ทูลมาลา
 
 
16 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธวัชชัย   สารสมัคร
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์   พรมพิมล
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ชิดทอง
4. เด็กชายพิศิษฐ์   เอี่ยมกลาง
5. เด็กหญิงวันจิรา   พันธ์สีภูมิ
6. เด็กชายอรรถพล   แก้วกองสี
7. เด็กชายอานุ   พูลวงษ์
8. เด็กหญิงเรนุกา   พรมพิมล
 
1. นายชูผกา   ประจะเนย์
2. นางธนิดา   ปะระทัง
3. นางบุญร่วม   ศรีสุนารถ
 
17 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  อินธิจักร
2. เด็กหญิงดวงเดือน  แสงแก้ว
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พรมพิมล
4. เด็กหญิงประพิมพร  แตงรื่น
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชิดทอง
6. เด็กหญิงวันจิรา  พันธ์สีภูมิ
7. เด็กหญิงสมิตา  ขวัญเมือง
8. เด็กหญิงเรนุกา  พรมพิมล
 
1. นายชินรัตน์  จงเพิ่มกลาง
2. นางชูผกา  ประจะเนย์
3. นายธนากร  ประจะเนย์
4. นางบุญร่วม  ศรีสุนารถ
5. นายสุเมธ  ศรีอ่อนหล้า
 
18 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤตนัย   คงสมบัติ
 
1. นายเผด็จ   คำคูณ
 
19 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กชายธนพนธ์   หยุยไธสง
 
1. นายเผด็จ   คำคูณ
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนิดา  ศาลางาม
2. เด็กหญิงณัฐริกา  คำพะลุ
3. เด็กหญิงดาราวลี  ชิตทอง
4. เด็กหญิงนริศรา  คูคำ
5. เด็กชายศุภกิตติ์  คำสิงห์
6. เด็กหญิงสุพรรณี  พุทธสงค์
 
1. นางมณทิพย์  หมอนทอง
2. นางวัฒนา  ดุลยเกียรติ
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทพร  เขียวอุดสา
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ภารวงษ์
3. เด็กหญิงพรวิไล  สายนาค
4. เด็กชายอนุรักษ์  ยังจันทร์
5. เด็กหญิงเขมิกา  คำพะอุ
6. เด็กหญิงเสาวรักษณ์  พวงพันธ์
 
1. นางนวลฉวี  บึงมุม
2. นางพันทิพา   ปัจจังคะตา
3. นางมยุรี  นะราวัง
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 89.6 ทอง 9 1. เด็กชายบริวัฒน์  ช้างแย้ม
2. เด็กชายพงศธร  สาฆ้อง
3. เด็กชายเทพฤทธิ์  ภารวงษ์
 
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  มือขุนทด
2. เด็กหญิงนาตยา  เจริญสุข
3. เด็กชายวัชรพงษ์  คำเขื่อนแก้ว
 
1. นางพันทิพา  ปัจจังคะตา
2. นายเผด็จ  คำคูณ
 
24 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกัลยพิลมย์  จันทะรัง
 
 
25 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 61 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงมธุรส  สังข์ทอง
 
 
26 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงวรดา  ทวีรัตน์
 
 
27 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงมธุรส  สังข์ทอง
 
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10    
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 74 เงิน 10    
30 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 88 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐชา  นามพิลา
 
1. นางสมศรี  บุญยัง