สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุธิรา  แว่จิว
 
1. นางมณีรัตน์  -
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  แก้วดี
2. เด็กหญิงปุณยนุช  แก้วดี
3. เด็กหญิงพรรณราย  อภิรักษ์
4. เด็กชายภัควิฌช  ทองไหล
5. เด็กหญิงศิริประภา  พันธทองหล่อ
 
1. นางมณีรัตน์  บรรจงรอด
2. นางศิริกาญจน์  เขจรศาสตร์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  พิมพ์เศษ
2. เด็กหญิงลลิตา  แก่นจันทร์
3. เด็กหญิงวิภาวี  ไฝงาม
4. เด็กหญิงสุนิสา  ปริพล
5. เด็กหญิงสโรชา  ไชยนิคม
 
1. นางศิริกาญจน์  เขจรศาสตร์
2. นายสมบัติ  ภูมิศรีจันทร์
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 14 1. เด็กหญิงจรัสภรณ์   พันธ์ชมภู
 
1. นายประจักษ์   ภูมิศรีจันทร์