สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเตาบ่า สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงชนิดา  คำพันธ์
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ทองตุ้ย
3. เด็กชายเจษฎากร  พลสิมมา
 
1. นางกาญจนา  วิชานนท์
2. นายจักรพงษ์  วิชานนท์
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 5    
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81.5 ทอง 11 1. เด็กชายชนะศักดิ์  พลจุรี
2. เด็กชายธนากร  สิมะลี
 
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 4    
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  พลคำ
2. เด็กหญิงวาสนา  ผมดำ
3. เด็กหญิงวิราวรรณ  สักลา
 
1. นายทองไสย  นวลคิด
2. นางสุณิสา  เลิศสุบินรักษ์