สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองฮี สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  หมื่นอักษร
 
1. นางนงเยาว์  ศรีประดู่
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68.4 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงศิราพร  บุตรพรม
 
1. นางนงเยาว์  ศรีประดู่
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตรฤดี  จงสงวนกลาง
2. เด็กหญิงศิราพร  บุตรพรม
3. เด็กหญิงสุพิชญา  พรมรังศรี
 
1. นางจุฑาทิพย์  จันทร์สุวรรณ
2. นางสาวพิชามญชุ์  จันทร์สุวรรณ
 
4 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 79 เงิน 13 1. เด็กชายนภดล  ภาโสภะ
2. เด็กหญิงพรรภษา  ชาวสวน
3. เด็กชายรัชตะ  วิริยะ
 
1. นางจุฑาทิพย์  จันทร์สุวรรณ
2. นางสาวพิชามญชุ์  จันทร์สุวรรณ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐพร   แก้วดวงดี
2. เด็กหญิงยมลพร  ภาโสภะ
3. เด็กหญิงศิราพร  บุตรพรม
4. เด็กหญิงสุภัสรา  พรมปัญญา
5. เด็กหญิงอภิญญา  ตรีสอน
 
1. นางนงเยาว์  ศรีประดู่
2. นางสาวพิชามญชุ์   จันทร์สุวรรณ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  บุญอินทร์
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  พลายงาม
3. เด็กหญิงรุจิรัตน์  ขนันดูล
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  เทียงคาม
5. เด็กหญิงวรรณภา  แก้วลาน
6. เด็กหญิงวิภาดา  ไชยสงคราม
7. เด็กหญิงศิริวรรณ  กอบัว
8. เด็กหญิงอริสรา  วงหงษ์
9. เด็กหญิงอักษราภัค  สุรินทร์
10. เด็กหญิงอัญชิษฐา  คู่กระสังข์
 
1. นางนงเยาว์  ศรีประดู่
2. นางสาวพิชามญชุ์  จันทร์สุวรรณ
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงจินตพร  โคตรวงษ์
2. เด็กหญิงวรัญญา  โคตรวงษ์
3. เด็กหญิงสุภาพร  ภาระจ่า
 
1. นางสาวนวลฉวี   คู่กระสังข์
2. นางสาวสมหมาย  โพธิ์นรินทร์