สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76.8 เงิน 11 1. เด็กหญิงวรัญญา  ชาติบุรี
 
1. นางเฉลยศรี  ชุ่มชูใจ
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ฤทธิ์ไธสง
 
1. นางสิรินาถ  วงค์สามารถ
 
3 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 72 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐพงศ์  หลงสอน
2. เด็กชายนพณัฐ  อันพิมพา
 
1. นายพันธิ์ศักดิ์  อุปเทห์
2. นางเอมอร  อุปเทห์
 
4 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยณรงค์  ช่วยโนน
2. เด็กชายภัทรภณ  พูศรีฤทธิ์
 
1. นายพันธิ์ศักดิ์  อุปเทห์
2. นางสิรินาถ  วงค์สามารถ
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิยะพันธ์  พุ่มนวล
 
1. นางสิรินาถ  วงค์สามารถ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 86.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลดา  แก้วทอง
2. เด็กชายตรีภพ  เวินเสียง
 
1. นางทัศนีย์  กำมะไชยคำ
2. นางเฉลยศรี  ชุ่มชูใจ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมฑิกา  ทวีสินธ์
2. เด็กชายมังกร  ไชยราษฎร์
 
1. นางทัศนีย์  กำมะไชยคำ
2. นางเฉลยศรี  ชุ่มชูใจ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพีรพรรณ  มะลิเลิศ
2. เด็กชายอนุวัฒน์  อัปปะมายา
 
1. นางทัศนีย์  กำมะไชยคำ
2. นางเฉลยศรี  ชุ่มชูใจ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 84.2 ทอง 9 1. เด็กหญิงปราณี  สีสอง
2. เด็กหญิงปัทมาพร  บุตรรัตน์
3. เด็กหญิงวรวรรณ  รุ่งนิยม
4. เด็กหญิงวรัญญา  ชาติบุรี
5. เด็กหญิงวรุณยุพา  สกุณี
6. เด็กหญิงวิลดา  ยอดยาดี
7. เด็กหญิงอลิศรา  โสดาโคตร
8. เด็กหญิงอังคณา  สุรพล
9. เด็กหญิงอัจจิมา  จรรยากรณ์
10. เด็กหญิงอินทพร  ทองมีค่า
 
1. นางทัศนีย์  กำมะไชยคำ
2. นางสาววิลาวัลย์  จันทะดวง
3. นางเฉลยศรี  ชุ่มชูใจ
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนัทกานต์  หมื่นลือ
2. เด็กหญิงปรียานุช  แว่นจันลา
3. เด็กหญิงพรพิมล  พัดตังโม
4. เด็กหญิงภาลินี  ทนิตไธสง
5. เด็กหญิงมนทิรา  โมนาติ
6. เด็กหญิงวรรณา  สุรพล
7. เด็กหญิงวรัญญา  คำชนะชัย
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  เหล็กเหม่เทพ
9. เด็กหญิงสุทธิดา  เพ็งหวัง
10. เด็กหญิงสุพัตรา  สุรพล
11. เด็กหญิงสุภาพร  พรมโคตร
12. เด็กหญิงสุมาลี  แสงสว่าง
13. เด็กหญิงเกตฤดี  ราชวินทร์
14. เด็กหญิงเขมิกา  อะปะมายา
15. เด็กหญิงเจนจิรา   อะปะมายา
 
1. นางสาวนภาภรณ์  จตุรปา
2. นายพานิช  วิริยะ
3. นางสาววิลาวัลย์  จันทะดวง
4. นายสราวุฒิ  จันทรสมบัติ
 
11 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายฐิติพงษ์  ยะถีโล
 
1. นายสวัสดิ์  ทับสีรัก
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กชายธนพงษ์  สกุณี
 
1. นางสาวสุภาพร  การบรรจง
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80.9 ทอง 13 1. เด็กหญิงจันทะนี  โพธิ์เวียง
 
1. นางสาวสุภาพร  การบรรจง
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.75 ทอง 10 1. เด็กชายสุทธิราช  พลอยกระโทก
 
1. นางสาวนภาภรณ์  จตุรปา
 
15 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 13 1. เด็กชายภคพล  แย้มศรี
 
1. นางสาววิลาวัลย์  จันทะดวง
 
16 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรนิรัน  ช่วยโนน
 
1. นางสาววิลาวัลย์  จันทะดวง
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวัชรพงษ์   ชมภูหลง
 
1. นางสาวสุภาพร  การบรรจง
 
18 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมัทณา  พิมพ์ศรี
 
1. นางสาวสุภาพร  การบรรจง
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรวิทย์  ใจสี
2. เด็กชายภูมินทร์  รินไธสง
3. เด็กชายโกวิทย์  ปิตตังนาโพธิ์
 
1. นางสาวนภาภรณ์  จตุรปา
2. นายวงเดือน  กำมะไชยคำ
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 11 1. เด็กชายธราเทพ  กลึงเหลี่ยม
2. นายอิทธศักดิ์  สังสุวรรณ
 
1. นางสาวสุภาพร  การบรรจง
2. นางเอมอร  อุปเทห์
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนรธีร์  อุทปา
2. เด็กหญิงศรัญญา  บานศิริ
 
1. นางสาวนภาภรณ์  จตุรปา
2. นางสาววิลาวัลย์  จันทะดวง
 
22 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเอกภพ  พลศรีพิมพ์
 
1. นางเครือฟ้า  ไวแสน
 
23 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.4 ทอง 4 1. นางสาวอัญชลี  อันน้อยนนท์
 
1. นางเครือฟ้า  ไวแสน
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 65.25 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรพรต  ช่างทองคำ
2. เด็กชายสรวิศ  ทองสุทธิ์
 
1. นายพันธิ์ศักดิ์  อุปเทห์
2. นางสิรินาถ  วงค์สามารถ
 
25 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงสุทธินันท์  แว่นจันลา
 
1. นางเฉลยศรี  ชุ่มชูใจ