สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสระบาก สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กชายพงศธร   แก้วสีดา
 
1. นายวิไลวรรณ   ภูมิศรีจันทร์
 
2 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายประกาย   สิงห์คำ
2. เด็กหญิงโสรญา   พวงผกา
 
1. นางพัชรินทร์   สวัสดิผล
2. นางละมัย   สุวรรณทา
 
3 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง 11 1. นายนนทพงษ์   กำเบ้า
 
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง 11 1. เด็กหญิงชณากานต์  สุดสิงห์
2. เด็กหญิงรัตติยากร  วรกิจ
3. เด็กหญิงสุภิตา  นามราช
 
1. นางรุ่งอรุณ  ดวงวรรณลี
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดวงกมล  กุมภวา
2. เด็กชายวีรวัฒน์  เฉลิมศักดิ์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  กะตะศิลา
 
1. นางกัลยาณี  กระจายศรี
2. นางละมัย  สุวรรณทา