สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  อันทามา
 
1. นายสำลี  ลาโคตร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  วันคำมิโก
2. เด็กหญิงนะริตา  อันทามา
3. เด็กหญิงมัลลิษา  อทุมชาย
4. เด็กหญิงวัชราภรณ์   บุญอุดม
5. เด็กหญิงสุขุมา  คุ้มสุวรรณ
 
1. นางสาววรรณวิษา  วงษ์วิจารณ์
2. นายสำเนียง  สายสะอาด
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กชายชาญชัย  แก่นพรม
2. เด็กชายธราเทพ  สัมมาสาโก
3. เด็กชายพุฒิพงศ์  อันทามา
4. เด็กชายศิวกร  แสนสุข
5. เด็กชายสัจจะพันธุ์  ฤทธิ์โคตร
 
1. นายสำเนียง  สายสะอาด
2. นายอภิสิทธิ์  วงสีสา
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.54 ทอง 9 1. เด็กหญิงสิรินทรา   สัมมาสาโก
 
1. นายพูลชัย   ไชยศักดิ์
 
5 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กชายคมชาญ   ตรีกุล
2. เด็กหญิงนันธิดา  วันกำมิโก
3. เด็กหญิงปนิดา   แก้วกองนอก
4. เด็กหญิงพิรพร   พันมหา
5. เด็กชายภานุวัฒน์   บุญอุดม
6. เด็กชายวิพัฒน์   บุญประกอบ
7. เด็กหญิงหทัยรัตน์   ผ่านสะอาด
8. เด็กชายอนันตศักดิ์   ภูผาผิว
 
1. นางสาวจรินทร์ทิพย์  ฝั่งไธสง
2. นางสาววรรณวิษา   วงษ์วิจารณ์
 
6 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุกัญญา   ประจันทัน
2. เด็กหญิงเปมิกา   พันนาสี
 
1. นางสาววรรณวิษา   วงษ์วิจารณ์
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธีรเดช   พันทาสี
2. เด็กชายสุริยันต์   แก้วดี
3. เด็กหญิงเข็มพิมล    พัจนา
 
1. นายพูลชัย   ไชยศักดิ์
2. นายอภิสิทธิ์   วงสีสา