สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองระเวียง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงศิริมล  คำพระ
 
1. นางสาวรจเรข  บุญเจษฎารักษ์
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายกฤษฎา  สุนนทราช
2. เด็กชายศุภกิตติ์  นราวงษ์
 
1. นางรจเรข  บุญเจษฎารักษ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 82.25 ทอง 13 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  พรมศา
2. เด็กชายสุภัทรชัย  โพธิ์มัด
 
1. นางปราณี  ศิรินู
2. นางมนัชยา  หอมหวล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 84.6 ทอง 16 1. เด็กชายธีรภัทร์  สุวรรณขันธ์
2. เด็กหญิงบุษกร  ยางงาม
 
 
5 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนกันต์   นราวงษ์
2. เด็กหญิงนงนภัส   กะตะศิลา
3. เด็กหญิงวิภาวิณี   ปิยวงศ์
 
1. นายวิสิทธิ์   แฝงสมศรี
2. นายสุภีร์   แสงสุริยา
 
6 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96.8 ทอง 8 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   บุญคุ้ม
2. เด็กหญิงชลิตา    อามาตย์
3. เด็กชายธัญกร    ปาสานะตัง
 
1. นางสาวปรียาพัชร   หงษ์ษา
2. นายสุภีร์    แสงสุริยา
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงโชติกา   พันธุ์งาม
 
1. นายสุภีร์   แสงสุริยา
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 11 1. เด็กชายวราการ    รินสอน
 
1. นายสุภีร์    แสงสุริยา
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กชายนิรชา    ยางงาม
 
1. นางนฤมล   แสงแก้ว
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.08 ทอง 7 1. เด็กหญิงวีระยา   สุทธิสน
 
1. นางสาวรจเรข    บุญเจษฎารักษ์
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กชายตะวัน   ฤทธิ์บุญ
 
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงกมลชนก   นันทเสน
 
1. นางสาวรจเรข   บุญเจษฎารักษ์
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  มิทราวงศ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  สีดา
3. เด็กหญิงวนิดา  ประไพชาติ
4. เด็กหญิงวันวิสา  แสงแก้ว
5. เด็กหญิงวารุณี  ปาปัชชิง
6. เด็กหญิงวิชชุดา  ปิยะวงษ์
 
1. นางนฤมล  แสงแก้ว
2. นางสาวรจเรข  บุญเจษฏารักษ์