สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงเย็น สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายชวลิต  ยุภิญโญ
 
1. นายไสว  พุทธิเสน
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 41.62 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงธนโชติ  ลีหล้าน้อย
2. เด็กหญิงนลิน  รัตนะ
3. เด็กหญิงวายุภักษ์  สีโท
 
1. นางละมุด  ณรงค์ศักดิ์
2. นางเพ็ญศรี  บุญถม
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงวราภรณ์  เรืองสมบัติ
2. เด็กหญิงอริสา  จันทรา
 
1. นางสุมาลี  พุทธิเสน
2. นายไสว  พุทธิเสน
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 83.4 ทอง 12 1. เด็กชายนิธิ  บุญกรอง
 
1. นางละมุด  ณรงค์ศักดิ์
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงกิตติกานต์  ช่างการนอก
2. เด็กหญิงพิณภัส  สีโท
 
1. นางละมุด  ณรงค์ศักดิ์
2. นางเพ็ญศรี  บุญถม
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81.6 ทอง 16 1. เด็กหญิงณัฐวรา  พลรัตน์
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ใจมั่น
 
1. นางละมุด  ณรงค์ศักดิ์
2. นางเพ็ญศรี  บุญถม
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 14 1. เด็กชายคมกฤษ  พรจำศิล
2. เด็กหญิงจาฤดี  ภักดีกาล
3. เด็กหญิงพัชราพร  พรจำศิล
 
1. นางละมุด  ณรงค์ศักดิ์
2. นางเพ็ญศรี  บุญถม