สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงเย็น สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงวราภรณ์  เรืองสมบัติ
2. เด็กหญิงอริสา  จันทรา
 
1. นางสุมาลี  พุทธิเสน
2. นายไสว  พุทธิเสน
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 83.4 ทอง 12 1. เด็กชายนิธิ  บุญกรอง
 
1. นางละมุด  ณรงค์ศักดิ์
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงกิตติกานต์  ช่างการนอก
2. เด็กหญิงพิณภัส  สีโท
 
1. นางละมุด  ณรงค์ศักดิ์
2. นางเพ็ญศรี  บุญถม
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81.6 ทอง 16 1. เด็กหญิงณัฐวรา  พลรัตน์
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ใจมั่น
 
1. นางละมุด  ณรงค์ศักดิ์
2. นางเพ็ญศรี  บุญถม