สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ศรีทา
2. เด็กชายสุวัจน์  แก้วกองศรี
 
1. นางจันศรี  นาคะโนทด
2. นายเกษม  นาคะโนทด
 
2 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 71.6 เงิน 13 1. เด็กหญิงชนิตา  พานิช
 
1. นางนุ่มนวล  กะตะศิลา
 
3 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 72.25 เงิน 15 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  คำผา
 
1. นางนุ่มนวล  กะตะศิลา
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายนพรัตน์  ณ ร้อยเอ็ด
 
1. นางจันศรี   นาคะโนทด
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายธนพงษ์  สอนจำปา
 
1. นายสมศักดิ์  คุ้มสุวรรณ
2. นายเกษม  นาคะโนทด
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงทนิดา   ภูมิศรีจันทร์
2. เด็กชายบุญฉลอง  ยี่รัมย์
 
1. นางจันศรี   นาคะโนทด
2. นางประสพพร  ประมังคะตา
 
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงจิราพร  จิตรแจ้ง
2. เด็กชายธีรพงษ์  สุโทวา
3. เด็กชายพงศกร  ไชยสงคราม
 
1. นางจันศรี   นาคะโนทด
2. นายสมศักดิ์  คุ้มสุวรรณ
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายณัฐพล  ไชยวรีย์
2. เด็กชายศักดิ์พล  ปาละโค
 
1. นายชัยณรงค์  ภูมิศรีจันทร์
2. นายยิ่งยง  ภูมิศรีจันทร์
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายประชา  ค่อมบุสดี
 
1. นายโชคชัย  ภูมิศรีจันทร์
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แก้วคำลา
2. เด็กหญิงชลดา  อัทรินทร์
3. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  แดงกุลา
4. เด็กหญิงชุติมา  พลเสนา
5. เด็กหญิงทัศนีย์  อุตะพันธ์
6. เด็กหญิงวนิดา  สีเชียงสา
 
1. นางสาวกนิษฐกา  นาคะโนทด
2. นางจันทราพร  ไปใกล้
3. นางจันศรี   นาคะโนทด
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78.7 เงิน 13 1. เด็กชายณัฐภูมิ  บึงมุม
2. เด็กชายทศพร  สนรัมย์
3. เด็กชายภูริทัศน์  ตองติดลำ
 
1. นางประสพพร  ประมังคะตา
2. นางละมุน  บุรี