สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนบ่อ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง 5 1. เด็กหญิงลักษิกา  บุญหมั่น
 
1. นางสุมนา  แสนเสนา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 71.6 เงิน 16 1. เด็กหญิงอัมพกา  พรมงาม
 
1. นางสุมนา  แสนเสนา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 10 1. เด็กหญิงเพชรรดา  แสงวิเศษ
 
1. นายมนูญ  อุตรินทร์
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐดนัย  ชาติมนตรี
2. เด็กชายศราวุฒิ  ดุคง
3. เด็กชายอติรุจ  อุยยานน
 
1. นายมนูญ  อุตรินทร์
2. นายสากล  ศรีกุลคร
 
5 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 81 ทอง 8 1. เด็กชายกฤษณะ   จำเริญ
 
 
6 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 81.5 ทอง 8 1. เด็กหญิงนริศรา   แสนโฉม
 
 
7 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ลาดนาเลา
 
 
8 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณิสา  สอนสิทธิ์