สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสระแคน สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธนากร  ผิวงาม
 
1. นางเสงี่ยม  ภูมินา
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73.8 เงิน 25 1. เด็กหญิงอภัสรา  พงพันนา
 
1. นางเสงี่ยม  ภูมินา
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนพรัตน์  โสภาวงษ์
2. เด็กหญิงปณิตา  เพียรชนะ
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณที
2. นางเสงี่ยม  ภูมินา
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 21 1. เด็กชายเจตพล  สะเทินรัมย์
 
1. นายสมบัติ  พิรุณ
 
5 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 50.5 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงชนิตร์นันท์  โถทอง
2. เด็กหญิงนันทนา  อ่อนอัฐ
3. เด็กหญิงอรรถภา  พวงผกา
 
1. นายพิสิษฐ์  เพชรอาวุธ
2. นายวุฒิพงศ์  ลาหนองแคน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 27 1. เด็กหญิงจำปา  ประทุมสุติ
2. เด็กชายวีนัส  นิตนอก
 
1. นางกุลธิดา  ปัสสำราญ
2. นายวิรวิชญ์  นามวงษา
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 1. เด็กชายอนุชา  ชาติวิเศษ
2. เด็กชายอัฑฆ์  คล่องธัญกรณ์
 
1. นายสุชาติ  ศรีชาดา
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80.25 ทอง 9 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ประทุมสูติ
 
1. นายอาคม  งามสพรั่ง
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรี  เจริญใส
2. นายณัฐพล  ศิริเวช
3. นายวิศรุต  ผองผา
 
1. นายพิสิษฐ์  เพชรอาวุธ
2. นายวุฒิพงศ์  ลาหนองแคน
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายประกาย  เสนาบุญ
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  โคตรทิพย์
 
1. นายพิสิษฐ์  เพชรอาวุธ
2. นางเสงี่ยม  ภูมินา
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงกชพร  มืดทัพไทย
2. เด็กหญิงพีระดา  สุนเจิม
3. เด็กหญิงภิรมญา  คำวงษ์
4. เด็กหญิงวาทินี  บาตทอง
5. เด็กหญิงศศิบุศย์  ปิดตาทะโย
6. เด็กหญิงโสรยา  จันดี
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณที
2. นางเสงี่ยม  ภูมินา
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิตรสินี  ชิณวงศ์
2. เด็กหญิงณัชณิชา  จันทะขาน
3. เด็กหญิงสุทัดตา  พะวัดทะ
 
1. นายพิสิษฐ์  เพชรอาวุธ
2. นายวุฒิพงศ์  ลาหนองแคน
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  สวัสดิผล
2. เด็กชายสิทธิพล  วิลัยเลิศ
 
1. นายพิสิษฐ์  เพชรอาวุธ
2. นางเสงี่ยม  ภูมินา
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  วังงาม
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทองประดับ
 
1. นายพิสิษฐ์  เพชรอาวุธ
2. นางเสงี่ยม  ภูมินา
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายวัฒนา  คุ้มหมู่ม่วง
2. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  สิงห์ทอง
 
1. นายพิสิษฐ์  เพชรอาวุธ
2. นางเสงี่ยม  ภูมินา
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  วงศ์งาม
 
1. นายศมพง  มติกรกุล