สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสระแคน สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธนากร  ผิวงาม
 
1. นางเสงี่ยม  ภูมินา
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 50.5 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงชนิตร์นันท์  โถทอง
2. เด็กหญิงนันทนา  อ่อนอัฐ
3. เด็กหญิงอรรถภา  พวงผกา
 
1. นายพิสิษฐ์  เพชรอาวุธ
2. นายวุฒิพงศ์  ลาหนองแคน