สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสระแคน สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80.25 ทอง 9 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ประทุมสูติ
 
1. นายอาคม  งามสพรั่ง
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรี  เจริญใส
2. นายณัฐพล  ศิริเวช
3. นายวิศรุต  ผองผา
 
1. นายพิสิษฐ์  เพชรอาวุธ
2. นายวุฒิพงศ์  ลาหนองแคน
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายประกาย  เสนาบุญ
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  โคตรทิพย์
 
1. นายพิสิษฐ์  เพชรอาวุธ
2. นางเสงี่ยม  ภูมินา
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงกชพร  มืดทัพไทย
2. เด็กหญิงพีระดา  สุนเจิม
3. เด็กหญิงภิรมญา  คำวงษ์
4. เด็กหญิงวาทินี  บาตทอง
5. เด็กหญิงศศิบุศย์  ปิดตาทะโย
6. เด็กหญิงโสรยา  จันดี
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณที
2. นางเสงี่ยม  ภูมินา
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิตรสินี  ชิณวงศ์
2. เด็กหญิงณัชณิชา  จันทะขาน
3. เด็กหญิงสุทัดตา  พะวัดทะ
 
1. นายพิสิษฐ์  เพชรอาวุธ
2. นายวุฒิพงศ์  ลาหนองแคน
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  วังงาม
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทองประดับ
 
1. นายพิสิษฐ์  เพชรอาวุธ
2. นางเสงี่ยม  ภูมินา
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายวัฒนา  คุ้มหมู่ม่วง
2. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  สิงห์ทอง
 
1. นายพิสิษฐ์  เพชรอาวุธ
2. นางเสงี่ยม  ภูมินา